இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 22, 2014

Assistant Engineers/Electrical 1995 Batch-Rectification of Pay Anomaly-Representation Model ( TNEBEA)

THANKS TO TNEBEA

MODEL - I
From
         Er.S.SUBBURAJ,B.E.,
         Asst.Exe.Engineer/Ele.,
         Bhavani Kattalai Barrage Power House-1,
         Samayasangili.(Erode Generation Circle, Urachikottai)
To
        The Chief Engineer/Personnel,
         Tamil Nadu Electricity Board,
         800, Anna salai,Chennai.

                                              Through proper channel
  Sir,

          Sub:-Estt.Class-II service-Thiru.S.Subburaj,AEE/Ele./BKB-1/Samayasangili-Revision of

                  scale of pay- Rectification of pay anomaly-requested -reg:-                       

       
          Ref:- 1.Secretary/TNEB/Chennai, Revised Memo.No.122520-27/439-446/G.173/F.Pay Ano/
                        07-1dt.20.03.2007
                   2. (Permanent) BP (Ch) No.224 dt.21.11.2009
                 
                 I have joined in TNEB as Asst.Engineer/Ele./Trainee on 26.06.1995 and I have passed Electricity Department Account Test during May-96. During wage revision of 1996 my basic pay was fixed as Rs.7225/- as on 1.12.96.and again,due to my pay was revised and refixed at Rs.7450/- on 1.1.97 and Rs.7675/- on 29.05.97, on par with my Junior Er.R.Meenakshi AE/Ele. O/o SE Madurai EDC (seniority No.429/ old No.
2573  as per the ref.(1) cited above. Consequently my basic pay was fixed Rs.11375/-on 03.01.2007 and Rs.11675 on 01.07.2007 for my promotion as Asst.Exe.Engineer/Ele. and golden jubilee increment respectively. During wage revision of 2007 my basic pay was fixed as Rs.22650 + 6100(GP) as on 01.12.07, Rs.23520 + 6100(GP) as on 01.01.08. During wage revision of 2011 my basic pay was fixed as Rs.29590 + 6100(GP) as on 01.12.2011.

               Er.T.Parimalagandhi, AEE/E/CA/MTPS,Metur dam, Seniority No.353 my junior who had joined the board on 05.06.95 as Asst.Engineer/Ele./Trainee has been fixed in the new scale of Rs.7225/- as on 01.12.96 and consequently the pay has been revised and refixed  at Rs.7450/- as on 01.01.97 and Rs.7675/- on 29.05.97, on par with her junior Er.R.Meenakshi AE/Ele. O/o SE Madurai EDC (seniority No.429 /old No.2573) as per the ref.(1) cited.

             During the wage revision of 2007 my junior Er. T.Parimalagandhi, AEE/E/ CA/MTPS,Metur dam who has joined as Asst.Exe.Engineer on 26.10.2007 has been fixed in the new scale of Rs.22020+6100(GP) as on 01.12.2007 and consequently the pay has been fixed at Rs.23740+6100(GP) as on 01.01.2008  as routine increment falls on 1st January with promotion fixation.

                  Under the above circumstance, I request that my pay scale may kindly be refixed on par with my Junior Er. T.Parimalagandhi, AEE/E/MTPS, Metur dam as per the ref.2 cited above. The comparison statement of my pay with my junior is enclosed herewith for favour of and kind consideration please.


Encl: Comparative statement &                                                                    Yours faithfully,
           Undertaking

                                                                                                                            (S.Subburaj)

 Advance copy submitted to the Chief Engineer/Personnel/ Chennai

                                           COMPARATIVE   STATEMENT

The Comparative statement of my pay with my Junior Tmty.T.PARIMALA GANDHI, AEE/Electrical, O/o SE/ Mechanical –I / Mettur Thermal Power Station-I is as follows         

Description
Senior Applicant
Junior Reference

Name
Thiru.S.SUBBURAJ                              
Tmty.T.PARIMALA GANDHI
Designation
Asst.Exe.Engineer/Ele,
Bhavani Kattalai Barrage PH-1,
Samayasangili.
Erode Generation Circle.                                                                                
Asst.Exe.Engineer/Ele,
Comman Auxiliaries,
Mechanical –I, Mettur Thermal Power Station-I
AE Seniority No   
266

353
AEE  panel Seniority No.
259
333

                                               
DATE
PARTICULARS
PAY
DATE  
PARTICULARS 
PAY
26.06.95 FN
Consolidated pay

Rs. 2500

05.06.95 FN
Consolidated pay

Rs. 2500

26.09.95  FN
Regularly appointed as Asst. Engineer/Eel. on Completion of three months training period
Time Scale: Rs. 2150-85-2575-95-3050-105-3680
Rs.2150
05.09.95  FN
Regularly appointed as Asst. Engineer/Eel. on Completion of three months training period
Time Scale: Rs. 2150-85-2575-95-3050-105-3680
Rs.2150
24-05-96 FN
Incentive increment for having passed the ED Account test
Rs. 2235
24-05-96 FN
Incentive increment for having passed the ED Account test
Rs. 2235
01-07-96 FN
By annual increment
Rs. 2320
01-07-96 FN
By annual increment
Rs. 2320
01-12-96 FN

Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-12175
Rs. 7225
01-12-96 FN

Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-12175
Rs. 7225
01-01-97 FN
Annual increment by rectification of Pay anomaly
Rs. 7450
01-01-97 FN
By annual increment

Rs. 7450
29.05.97
FN
Incentive increment by rectification of Pay anomaly for A/C Test
Rs.7675

29-05-97 FN
Incentive increment by rectification of Pay anomaly for A/C Test
Rs. 7675
01-01-98 FN
By annual increment
Rs. 7900
01-01-98 FN
By annual increment
Rs. 7900
01-01-99 FN
By annual increment
Rs. 8125
01-01-99 FN
By annual increment
Rs. 8125
01-01-00 FN
By annual increment
Rs. 8350
01-01-00 FN
By annual increment
Rs. 8350
01-01-01 FN
By annual increment
Rs. 8575
01-01-01 FN
By annual increment
Rs. 8575
01-01-02 FN
By annual increment
Rs. 8800
01-01-02 FN
By annual increment
Rs. 8800
01-12-02 FN
Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-13525
Rs. 9475
01-12-02 FN
Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-13525
Rs. 9475
01-01-03 FN
By annual increment
Rs. 9700
01-01-03 FN
By annual increment
Rs. 9700
                                    

DATE
PARTICULARS
PAY
DATE  
PARTICULARS 
PAY
01-01-04 FN
By annual increment
Rs. 9925
01-01-04 FN
By annual increment
Rs. 9925

26.06.04 FN
 By movement to Selection Grade post
 Time Scale:
9275-300-   15575
Rs. 9875
   +275PP
09-06-04 FN
 By movement to Selection Grade post
 Time Scale:
   9275-300- 15575
Rs. 9875
   +275PP
01-01-05 FN
By annual increment
Rs.10175
    +275PP
01-01-05 FN
By annual increment
Rs. 10175
   +275PP
01-01-06 FN
By annual increment
Rs.10475
    +275PP
01-01-06 FN
By annual increment
Rs.10475             
    +275PP
01-01-07 FN
By annual increment
Rs.10775
   +275PP
01-01-07 FN
By annual increment
Rs.10775
   +275PP
DOJ as AEE 03.01.2007(FN)03.01.07 FN
By Promotion Fixation
Rs.1137501-07-07
By Golden Jubilee Increment
Rs.11675
01-07-07
By Golden Jubilee Increment
Rs.11075
   +275PP

01-12-07 FN
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.22650
+ 6100(GP)
01-12-07 FN
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.22020 + 6100(GP)DOJ as AEE 26.10.2007(FN)
01-01-08
By annual increment
Rs.23520
+ 6100(GP)
01-01-08
By annual increment and AEE promotion
fixation
Rs.23740 +  6100(GP)

01-01-09
By annual increment
Rs.24410
+ 6100(GP)
01-01-09
By annual increment
Rs.24640 + 6100(GP)
01-01-10
By annual increment
Rs.25330
+ 6100(GP)
01-01-10
By annual increment
Rs.25570 +  6100(GP)
01-01-11
By annual increment
Rs.26280
+ 6100(GP)
01-01-11
By annual increment
Rs.26520 + 6100(GP)
01-12-11
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.29590
+ 6100(GP)
01-12-11
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.29860   + 6100 (GP)
01-01-12
By annual increment
Rs.30660
+ 6100(GP)
01-01-12
By annual increment
Rs.30940 + 6100 (GP)
01-01-13
By annual increment
Rs.31770
+ 6100(GP)
01-01-13
By annual increment
Rs.32060 + 6100 (GP)
01-01-14
By annual increment
Rs.32910
+ 6100(GP)
01-01-14
By annual increment
Rs.33210 + 6100 (GP)

                                                      


                                                     ANNEXURE

                                           FORM OF UNDERTAKING

                 I, S.Subburaj Assistant Executive Engineer/Ele, Bhavani Kattalai Barrage PH-1/ Samayasangili, Office of the Superintending Engineer/ Erode Generation Circle, Urachikottai. have applied for rectification of my pay anomaly on par with my junior Er.T. Parimala  Gandhi,
Asst.Exe.Engineer/Ele. Common Auxiliaries division, Mettur Thermal Power Station, Mettur dam. I am aware that my date of increment is likely to be postponed on par with the junior referred.

                   After considering my request for the rectification of my anomaly by the board authorities as stated above and if it is found that excess amount has been paid to me in view of the present fixation of pay on par with my junior. I undertake to recover the excess payment if any. Place: Samayasangili.
                     
 Date:        .03.2014                                                                   SignatureMODEL - II

                                           COMPARATIVE   STATEMENT

The Comparative statement of my pay with my Junior , .R.Kamalakannan, AEE/Electrical, O/o SE/Operation/Madurai  is as follows       

Description
Senior Applicant
Junior Reference

Name
   Thiru. A.Sugumar

.R.Kamalakannan
Designation
  AEE/lines/ Checkanurani 230KV SS
       Senior Applicant
 AEE/Electrical, O/o SE/Operation/Madurai                      Junior
AE Seniority No   
224

376
AEE  panel Seniority No.

                                   352
                                               
DATE
PARTICULARS
PAY
DATE  
PARTICULARS 
PAY
15.05.95 FN
Consolidated pay

Rs. 2500

09.06.1995 (FN)
Consolidated pay

Rs. 2500

 Basic Pay on 15.08.1995
Regularly appointed as Asst. Engineer/Eel. on Completion of three months training period
Time Scale: Rs. 2150-85-2575-95-3050-105-3680
Rs.2150
09.09.95 
Regularly appointed as Asst. Engineer/Eel. on Completion of three months training period
Time Scale: Rs. 2150-85-2575-95-3050-105-3680
Rs.2150
24-05-96
Incentive increment for having passed the ED Account test
Rs. 2235
24-05-96
Incentive increment for having passed the ED Account test
Rs. 2235
01-07-96
By annual increment
Rs. 2320
01-07-96
By annual increment
Rs. 2320
01-12-96

Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-12175
Rs. 7225
01-12-96

Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-12175
Rs. 7225
01-01-97
Annual increment by rectification of Pay anomaly
Rs. 7450
01-01-97
By annual increment

Rs. 7450
29.05.97

Incentive increment by rectification of Pay anomaly for A/C Test
Rs.7675

29-05-97 
Incentive increment by rectification of Pay anomaly for A/C Test
Rs. 7675
01-01-98
By annual increment
Rs. 7900
01-01-98
By annual increment
Rs. 7900
01-01-99
By annual increment
Rs. 8125
01-01-99
By annual increment
Rs. 8125
01-01-00
By annual increment
Rs. 8350
01-01-00
By annual increment
Rs. 8350
01-01-01
By annual increment
Rs. 8575
01-01-01
By annual increment
Rs. 8575
01-01-02
By annual increment
Rs. 8800
01-01-02
By annual increment
Rs. 8800
01-12-02
Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-13525
Rs. 9475
01-12-02
Wage revision
Time Scale: Rs. 7225-225-13525
Rs. 9475
01-01-03
By annual increment
Rs. 9700
01-01-03
By annual increment
Rs. 9700
                                    

DATE
PARTICULARS
PAY
DATE  
PARTICULARS 
PAY
01-01-04 FN
By annual increment
Rs. 9925
01-01-04
By annual increment
Rs. 9925

25.05.04
 By movement to Selection Grade post
 Time Scale:
9275-300-   15575
Rs. 9875
   +275PP
09-06-04
 By movement to Selection Grade post
 Time Scale:
   9275-300- 15575
Rs. 9875
   +275PP
01-01-05
By annual increment
Rs.10175
    +275PP
01-01-05
By annual increment
Rs. 10175
   +275PP
01-01-06
By annual increment
Rs.10475
    +275PP
01-01-06
By annual increment
Rs.10475             
    +275PP
01-01-07
By annual increment
Rs.10775
   +275PP
01-01-07
By annual increment
Rs.10775
   +275PP
DOJ as AEE 30.03.2007(FN)30.03.2007 FN
By Promotion Fixation
Rs.1137501-07-07
By Golden Jubilee Increment
Rs.11675
01-07-07
By Golden Jubilee Increment
Rs.11075
   +275PP

01-12-07 FN
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.22650
+ 6100(GP)
01-12-07 FN
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.22020 + 6100(GP) DOJ as AEE 10.10.2007(FN)
01-01-08
By annual increment
Rs.23520
+ 6100(GP)
01-01-08
By annual increment and AEE promotion
fixation
Rs.23740 +  6100(GP)

01-01-09
By annual increment
Rs.24410
+ 6100(GP)
01-01-09
By annual increment
Rs.24640 + 6100(GP)
01-01-10
By annual increment
Rs.25330
+ 6100(GP)
01-01-10
By annual increment
Rs.25570 +  6100(GP)
01-01-11
By annual increment
Rs.26280
+ 6100(GP)
01-01-11
By annual increment
Rs.26520 + 6100(GP)
01-12-11
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.29590
+ 6100(GP)
01-12-11
By Wage revision
Time Scale: Rs. 15700-39100 + 6100 (GP)
Rs.29860   + 6100 (GP)
01-01-12
By annual increment
Rs.30660
+ 6100(GP)
01-01-12
By annual increment
Rs.30940 + 6100 (GP)
01-01-13
By annual increment
Rs.31770
+ 6100(GP)
01-01-13
By annual increment
Rs.32060 + 6100 (GP)
01-01-14
By annual increment
Rs.32910
+ 6100(GP)
01-01-14
By annual increment
Rs.33210 + 6100 (GP)

                                                        ANNEXURE

                                           FORM OF UNDERTAKING

                 I,   Thiru. A.Sugumar  AEE/lines/ Checkanurani 230KV SS     have applied for rectification of my pay anomaly on par with my junior Er. Er.R.Kamalakannan, AEE
O/o SE/Operation/Madurai. I am aware that the  date of increment is likely to be postponed on par with the junior referred.

                   After considering my request for the rectification of my anomaly  by the board authorities as stated above and it is found that excess amount has been paid to me in view of the present fixation of pay on par with my junior.     

                 I undertake to recover the excess payment if any.
 Place:checkanurani
               
 Date:        .03.2014                                                                   Signature


                                                                                                                        

No comments: