இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

TNEO OrdersYear 2013

Sr. No
Petition No.
Appeal By
Details of Case
(Click on the Detail to view the order)
Order Date
 Uploaded on
24
13 of 2013
Thiru. S. Arputharaj,
28-06-2013
02-07-2013
23
14  of   2013
M/s Durairaj Mills  Ltd., P. Puliampatti
18-06-2013
25-06-2013
22
09 / 2013
ÂU. Ã. ghyR¥Ãukâa‹, nfhit
12-06-2013
14-06-2013
21
4 of 2013
M/s Fomra Polymers Ltd. Madurai
30-05-2013
31-05-2013
20
43 / 2012
ÂUkÂ. rhé¤Âç, éU¤jh¢ry« t£l«.
15-05-2013
17-05-2013
19
40 of 2012

Thiru. V.S. Sagadevan, Then Mambakkam Village
15-05-2013
17-05-2013
18
46 of 2012
M/s Sreenivasa Balaji Papers Pvt Ltd., Dindigul
13-05-2013
14-05-2013
17
5 of 2013
The General Manager, M/s Pandian Chemicals Ltd.,
06-05-2013
09-05-2013
16
7 of 2013
ÂU. gh. ghy»UZz‹, nfhit
30.04.2013
06-05-2013
15
2 of 2013
ÂU. N. ÏuhkrªÂu‹, flÿ®
29.04.2013
30-04-2013
14
6 of 2013
Thiru. R. Ravi, Chennai
18.04.2013
19-04-2013
13
44 of 2012
Thiru A. Subramanian, Palayamkottai
18.04.2013
19-04-2013
12
3 of 2013
Thiru P.M. Kathirvel, Sankarapuram
10.04.2013
12-04-2013
11
50 of 2012
Thiru M. Rajendran, Velur
09.04.2013
10-04-2013
10
53 of 2012
Thiru S. Augustin, Tirunelveli
28.03.2013
01-04-2013
9
51 of 2012
Thiru S.Jeganathan, SivakasiThe Appellant prayed to set aside the orders of the CGRF of Virudhunagar EDC which directed the Appellant to pay a sum of Rs.21,210/- towards the audit short fall. 
25.3.2013
27-3-2013
8
45 of 2012
Thiru V. Durai Pandi, Dindigul DistirctThe appellant prayed for effecting the LT Industrial service connection and requested compensation for the delay in effecting the supply.
14-3-2013
14-3-2013
7
48 of 2012
Superintending Engineer, Coimbatore EDC / SouthPrayed to set aside the order for  reconversion  of tariff from V to IA passed by the CGRF of Coimbatore EDC / South
28.2.2013
01.03.2013
6
54/2012
 ÂU. M. ÏuhR,
21.2.2013
21.2.2013
5
52 of 2012
Thiru R. Kaliamurthy,Prayed to order a sum of rupees not exceeding Rs.2000/- as compensation to all the consumers of Thirupanandal
20.2.2013
21.2.2013
4
36 of 2012
The Addl. Chief Engineer,
Erode Electricity Distribution Circle,
Prayed to set aside the order of the District level Consumer Grievance Rederessal Forum, Erode dated 2-6-2012.
11-02-2013
12.02.2013
3
42 / 2012
nry« kht£l cgnah»¥ghs® cçik¡ fHf«,
31 -01-2013
04 -01-2013
2
19/2012
ÂU.v«. cyfehj‹,mçaÿ® kht£l«
jd¡F ÃwF jah® ãiy gÂÎ brŒjt®fS¡F étrha ä‹ Ïiz¥ò tH§f¥g£LŸsjhfΫ jd¡F Ï‹D« tH§f¥gléšiy
21 -01-2013
22 -01-2013
1
47 / 2012
ÂUkÂ. é. ru°tÂm«khŸ, ÂUbešntè
jd¡F gh¤Âa¥g£l Ïl¤Â‹ têahf òÂa  ä‹åiz¥ò  v©.009-002-546  bršY« ä‹ f«ÃfŸ k‰W« ä‹ ta®fis J©o¥ò brŒa Miz Ãw¥Ã¡f nt©L«   v‹W nf£L¡ bfh©LŸsh®.
18 -01-2013
18 -01-2013


Year 2012

Sr. No
Petition No.
Appeal By
Details of Case
(Click on the Detail to view the order)
Order Date
 Uploaded on
74
49 / 2012
ÂU. v‹. ghy»UZz‹, nry«
31 -12-2012
31 -12-2012
73
33 / 2012
ÂU.mu.VGkiy, kiwkiyef®
nkš Kiwp£lhsç‹ nt©LnfhŸ v‹dbt‹whš br§fšg£L kht£l« bt©ngL »uhk¤Âš cŸs òy v©. 258/12-Ïš bfhL¡f¥g£LŸs ä‹Ïiz¥òfŸ ÛJ elto¡if vL¤Âl
27 -12-2012
28 -12-2012
72
39  of  2012
M/s. S.Wilcox, Chennai
The Appellant stated that the CGRF order No.SE/CEDC / N/AEE/PRO/F.CGRF/D950/12 dated 28-7-2012 is not acceptable
20-12-2012
26-12-2012
71
26  of  2012
Sr.Danis Mary,Chennai
Prayed that the TANGEDCO may be directed to waive the penalty levied towards excess demand charges
04-12-2012
06-12-2012
70
29 of 2012
M/s Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.,
Prayed  to set aside  the impugned order dated 3.2.2012 issued by the CGRF of Chengalpattu EDC
03-12-2012
03-12-2012
69
32 of 2012
APT Global Marine Engineering Pvt., Ltd.,
Prayed to To set aside the orders passed by the CGRF, Cuddalore
27-11-2012
28-11-2012
68
9 of 2012
M/s. Hariram Chemicals Ltd,
Prayed to cancel the penalty levied, Refund of Rs.6,37,088/- paid
16.11.2012     
20.11.2012     
67
54  of  2011
M/s Brakes India Ltd,  Chennai
Prayed to set aside the order dated 28.11.2011 of Consumer Grievance Redressal Forum(CGRF)  of Chennai EDC  / West
15-11- 2012 
16.11.2012 
66
25  of  2012
M/s. Velatal Spinning Mills Pvt Ltd, Erode
Prayed that in the deemed demand calculation, the actual supply availability time and power factor of 0.95 may be taken instead of 24 hrs and the recorded power factor of the month respectively.
15.11.2012
15.11.2012
65
 37 of 2012 & No. 38 of 2012
M/s. Brakes India Ltd.,
Refund or adjust against future bills a sum of Rs.28,25,669/-
09.11.2012
12.11.2012
64
A.P.No.28 of 2012
Dr.M.Subramanian, Chennimalai
Prayed for shifting  the transformer which was erected in front of his vacant site inspite of his objection.
08.11.2012
09.11.2012
63
30 of 2012
Thiru. T.C. Murugesan, Chennai
Prayed  to direct the Executive Engineer/O&M/Anna Nagar to withdraw the notice  dt.20.1.2012
07.11.2012
09.11.2012
62
34 of 2012
Thiru N.S. Venkatesan,Chennai
Prayed for redressal of the grievances 
07.11.2012
09.11.2012
6141 of 2012
ÂU. nf. nf. uh#&, Úy»ç kht£l«
25.10.2012
29.10.2012
60
A.P.No.22 of 2012
M/s.Wichitra Auto Limited,
18.10.2012
25.10.2012
59
10 of 2012
The Superintending Engineer, TANGEDCO
17.10.2012
18.10.2012
58
21 of 2012
ÂU.v«. uhn#°, Fkç kht£l«.         
ä‹ Ïiz¥ò v© 181-002-2193 š ä‹ Ïiz¥ò tH§»aš cŸs KiwnfLfŸ r«gªjkhf kD më¤J«, elto¡if vJΫ vL¡f¥gléšiy v‹w fhuz¤Âdhš16 .10. 201217.10.2012
57
35 of 2012
Thiru R. Panchanatham, Chennai
To order refund of the amount of Rs.1087/- which was paid by him towards charges for dishonored cheque, BPSC & Reconnection charges.
09.10.2012
09.10.2012
56
17 of 2012
M/s.Magod Laser Machining Private Ltd., Kancheepuram
Prayed to set aside the order dated 21-2-2012 of the CGRF of Chengalpattu EDC04.10.201204-10-2012
55
24/2012
ÂU. t.F. »U£oz_®¤Â, flÿ®           
03.10.2012
04-10-2012
54
16 of 2012
Thiru K.Ottmal Jain,ChennaiTo declare the order of the CGRF as illegal and not maintainable for its failure to      adhere to the time schedule. Etc.,
10.09.2012
13.09.2012
53
31 of 2012
Mrs. B. Sujatha,CoimbatoreRegarding the licensee has not changed the tariff of her SC No.1199,1232,1234,1521,1523 & 1524 from tariff V to tariff IA as ordered by the CGRF of Coimbatore
05.09.2012
10.09.2012
52
27 of 2012
ÂU. KbtŸë§»ç, fhukil
bfhkughisa« »uhk« nj¡f¥g£o ä‹ g»®khd¤Â‰F c£g£l J©o¡f¥g£l étrha ä‹ Ïiz¥ò v© 143-003-190 ‰F kW ä‹ Ïiz¥ò tH§f c¤juÎ ÏL«go nf£L¡ bfh©LŸsh®. 
31.08.2012
04.09.2012
51
18 of 2012
Tmt. K. Malliga,OorapakkamPrayed for action on the AE/Oorapakkam for not following  the regulations of the TNERC in effecting his service connection and payment of required  compensation.
30.08.2012
31.08.2012
50
A.P.No.7 of 2012
M/s.Saraswathi Match Works, PeraiyurPrayed to set aside the orders of Consumer Grievance Redressal Forum issued in order No.m. v©.1226/II ehŸ 30-12-2011
28.08.2012
30-08-2012
49
263  of  2011
M/s.Accurate Products Corporation Pvt.Ltd.,Prayed for revision of tariff from Commercial to Industrial from June 2006 to August 2010 and refund the excess amount collected under Commercial tariff.
14.08.2012
17-08-2012
48
13 of 2012
Thiru. S. Kumarasamy, Karur Dist.
Agricultural service connections10.8.201214-08-2012
47
23 of 2012
Thiru. K. Murali,Adyar, ChennaiPrayed for refund of the sum of Rs.4440/- paid by him under DCW for shifting  an electric pole from his plot
07.08.2012
10-08-2012
46
89 of 2011
M/s. Visvas Promotors (P) Limited, Madurai
Prayed to set aside the order of the Consumer Grievance Redressal Forum of Madurai Electricity Distribution Circle / Metro’s
03-08-2012
06-08-2012
45
70 of 2011
Thiru S.A.Mohammed Ibrahim, TrichyPrayed to set aside the order dated 14-2-2011 of Consumer Grievance Redressal Forum of Trichy Electricity Distribution Circle / Metro
25-07-2012
27-07-2012
44
20 of 2012
ÂUkÂ. í. fdfh«ghŸ, bfhkhughisa
ruhrç fz¡ÑL brŒJ é¡f¥g£l ä‹ f£lzkh»a %.41,516/- I u¤J brŒa20-07-201223-07-2012
43
6 of 2012
ÂU. v«. Ïuhkrhä, bgçaFs«.
ÂU¤Âa Raã £l¤Â‹ Ñœ ä‹Ïiz¥ò bgWtj‰fhf19-07-201220-07-2012
42
239 of 2011
ÂU. f. fnzr‹,nry« kht£l«
nry« kht£l«, r§f»ç t£l« xy¡fÁ‹dhDh® »uhk« r®nt v©. 178/3F ãy¤ÂYŸs »z‰¿‰F ä‹Ïiz¥ò nt©o18-07-201219-07-2012
41
4 of  2012
Thiru. R. Damodharan, ChennaiPrayed for cancellation of  the name change  done in service connections
16 -07-2012
17-07-2012
40
12 of  2012
Thiru T. Subramaniam, ChennaiPrayed for refund of the security deposit in respect of Service No. 123 (which has been disconnected) along with interest till the date of refund. 
04.07.2012
09-07-2012
39
295 of 2011 & 295 of 2011
M/s Karodaiya Tea Industries. NilgrisPrayed to set aside the orders of Consumer Grievance Redressal Forum of Nilgris EDC dated 17-8-2011 in petition no.04/2010-11 dated 1-3-2011
06-07-2012
09-07-2012
38
357 of 2011
M/s Tamil Nadu Spinning mills AssociationPrayed to direct the Respondent to release the eligible tariff concession amount to the listed members of the Petitioner within a specified period.
29.06.2012
03-07-2012
37
15 of 2012
Tmt. B. Sujatha, CoimbatorePrayed to clarify whether renting a house to Bachelors comes under commercial tariff.
28.06.2012
30-06-2012
36
2 of  2012
Alm Sree Badrakaliamman – Mariamman Devasthanam, Sivakasi
Prayed  to set aside the order dt. 4.10.2010 of consumer grievance  Redressal forum of Virudhunagar EDC  which dismissed the petition of the appellant  praying  to set aside the audit short fall amount of Rs.1,38,934/- levied by the JE/Town /North, Sivakasi.
28.06.2012
30-06-2012
35
11 of 2012
Thiru  V.K.RanganathanPrayed to transfer the agricultural service application submitted in the name of his father (Late) Thiru V.G.kathirvelu into his name.
25.06.2012
28-06-2012
34
5 of 2012
M/s. Sigma Mat (P) LtdPrayed to set aside the order dated 29-12-2011 of the CGRF of Madurai Electricity Distribution Circle which confirmed the shortfall amount of Rs.3,86,196/- raised by the Junior Engineer / Uranganpatty
20.06.2012
29-06-2012
33
8 of  2012
Thiru. P,. Nainar, KanyakumariPrayed to sanction additional load of 36.30 KW for his  service
14-06-2012
21-06-2012
32
200 of 2011
M/s  Tidel Park Coimbatore Limited, CoimbatorePrayed to set aside the proceedings dt 26.4.2011 of the CGRF of Coimbatore EDC/Metro
12-06-2012
15-06-2012
31
365/2011
ÂU.M®.fh®nkf«, kJiu
ä‹Ïiz¥ò é©z¥g¤Â‰F vÂuhf brašg£l kJiu v°.v°.fhyå, Ïsä‹ bgh¿ahs® ÂU.#h‹ bf‹do mt®fŸ ÛJ xG§F elto¡if vL¡f
07-06-2012
13-06-2012
30
86  of   2011
M/s Modular Auto LimitedPrayed to set aside  the demand of Rs.1,55,069/- ordered by CGRF of Chennai EDC / West 
30-5-2012
01-06-2012
29
22  / 2011
ÂU. M®. é¤ah r§f®,   Â. ef®, br‹id
24.5.201225-05-2012
28
413 of 2011
Thiru S. Murugesan, VillakkurPrayed to set aside the order dt. 29-10-2011 of Consumer Grievance Redressal Forum of Villupuram24.5.2012           25-05-2012
27132  / 2011
ÂU. mu. vGkiy, kiwkiy ef®
ä‹thça ÃçÎ mYtyf§fëš òw«ngh¡F  ãy¤Âš  ä‹ Ïiz¥ò bgWtj‰F23-05-201225-05-2012
26
335 of 2011
Tmt. B.Chellammal, NachiarkoilPrayed the Electricity Ombudsman to pass orders on the payment of share dividend22.5.2012  
25-05-2012
25420  of  2011Thiru. V. Chandrasekaran, TrichyPrayed for refund / adjustment of Rs.76/- collected from him18-05-201223-05-2012
2414  of   2012Thiru A.Marichamy,ChennaiPrayed for refund of reconnection charges and the BPSC paid15-05-201223-05-2012
231  of   2012M/s. K-Lite Industries, AmbatturPetition on 10-01-2012 to set aside the order dated 14-11-2011 of the Consumer Grievance Redressal Forum15-05-201221-05-2012
223  of   2012Thiru K.Natarajan, VeeravanallurPrayed to direct the Respondent to shift the service line of his domestic Service Connection15-05-2012  21-05-2012
21275  of   2011Thiru P.R. Varadharajan, PerumampalayamPrayed to the Electricity Ombudsman to give ruling on the applicability of clause 27(6) and 27(7)  of the Distribution Code for the agricultural  service connection09-05-201221-05-2012
20309 of  2011Thiru. P.N. Venugopal, VarakkalpattuPrayed  for  disconnection of the service connection 26-04-2012          21-05-2012
19189  of  2011M/s Denny Steel (P) Ltd.,To set  aside the orders of CGRF and refund the sum of Rs.11,43,225/- paid towards excess energy charges.19.04.201230-04-2012
18249 of 2011Thiru. N.K. Subramanain,ChennaiPrayed to set aside the orders of CGRF  and sought for the  following reliefs among others desired by the Electricity Ombudsman25-4-201227-04-2012
17105 of 2011Dr.V.S.Jagannathan, ChennaiDispute regarding name transfer  of two numbers commercial  service connection.16.04.2012            18-04-2012
16145 of 2011Tmt. P.T. Thangam  & Thomas, CoimbatoreRefund of Rs.11,470/- collected towards erection of a pole as the distance between the service pole and the meter is more than 120 feet.12-04-201218-04-2012
15106 of 2011Tmt. A. Gnanavalli,MaduraiRefund of Rs.   Refund of Rs.11,721/- paid towards CC charges, BPSC & RC.30-03-2012          10-04-2012
14201 of 2011Thiru. N. Sundaramoorthy,ChennaiChange of name of the service connection.29.3.201203-04-2012
13220 of 2011Thiru. M. Sai Prabhu,ChennaiAction for sending  reply belatedly for the petition of the Appellant.29.3.2012.        03-04-2012
12401, 409, 410,411 and 412  of   2011Thiru. A. Kamalakannan, Thiru.Chennai.K.Pandian,ChennaiTmt. K. Chellammal,Chennai, Thiru. G.Chandrasekaran, Chennai, Thiru. K.A.Mahadevan, ChennaiRefund of excess amount collected due to  wrong assessment.29-3-201203-04-2012
1198  of   2010M/s Ranipet Sidco Finished Leather Effluent Treatment Company LtdSet aside the demand of Rs.3,35,558/- levied due to defect in the meter26.3.2012     28.03.2012
1058  of  2011Thiru. B Manoharan, ChennaiPrayed for effecting agricultural service connection13-03-2012          20.03.2012
953  of  2011Thiru R Somasundaram,TirupurRefund the audit  short fall amount of Rs.77,627/-  collected from the Appellant  for the meter defective period.     12-03-2012           20.03.2012
892  of  2011Thiru.O. Mangalavinayagam,ChennaiTo Refund of charges paid to towards restoration of cheque facility.09-03-2012           20.03.2012
718  of  2011Southern Petrochemical Industries Corporation LimitedTo Refund of excess demand charges paid for exceeding the quota fixed for the evening peak hour.06.03.2012.08.03.2012
627  of  2010 & 51  of 2011Thiru P. Ramesh Babu,Musiri.Refund of Rs.1,79,400/- paid towards audit  short fall and BPSC for the meter defective period29.02.201207.03.2012
579  of  2010Thiru. P. Karunanithi, ThanjavurPrayed to set aside the orders dated 25.10.2010  of the Consumer Grievance Redressal Forum of the Thanjavur EDC13-02-2012 15-02-2012 
4Petition No.  57  of   2011Tmt. N.E.S. Siddammal,KomarapalayamArrears due to Error in recording the Meter Reading.08-02-201214-02-2012 
348 of 2010M/s. Salzer Spinners Ltd.Prayed to revise the excess demand charges, levied  for evening peak hour violation.27-01-2012 06-02-2012 
2305 of 2011P. Henry Daniel,ChennaiRestoration of the service wire of his domestic service13 -01-201219-01-2012
168 of 2011Thiru. P.K. Rajaraman &Thiru. P.K.Thiagarajan, SalemRestoration of electricity service connection18-01-201219-01-2012


Year 2011
Sr. No
Petition No.
Detail of Case
Order Date
 Uploaded on
49
31 of 2010
Order on petition filed by Tvl. Perambalur Sugar Mills Ltd.
30 -12-2011
06-01-2012
48
359 of 2011
Order on petition filed by Tamil Nadu Spinning Mills Association
30-12-2011
06-01-2012
47
101 of 2010
Order on petition filed by Thiru D Rajendran, Villupuram
29-12-2011
04-01-2012
46
185 of 2011
Order on petition filed by M. Santhanakrishnan,Trichy
14-12-2011
19-12-2011
45
5 of 2010
Order on petition filed by Shri. Ramalinga Mills Limited,
05 -12-2011
16-12-2011
44
10 of 2010 & 12 of 2010
Order on petition filed by M/s Velatal Spinning Mills Pvt Ltd.,
08-12-2011
09-12-2011
43
102 of 2010
Order on petition filed by M/s Aurobindo Pharma Limited
30-11-2011
01-12-2011
42
28 of 2010
Order on petition filed by M/s.Hi Tech Mineral Industries Covai (P) Ltd.
16-11-2011
21-11-2011
41
130 of 2011
Order on petition filed by Thiru M. Somasundaram and Tmt. S. Indumathy
9 -11-2011
14-11-2011
40
58 of 2010
Order on petition filed by Thiru S.Subramaniam
01-11-2011
04-11-2011
39
 11 of 2010
Order on petition filed by Thiru Gana Ramaiah
21-10-2011
24-10-2011
38
115 of 2011
Order on petition filed by Thiru N S Venkatesan, Adampakkam, Chennai
18-10-2011
20-10-2011
37
6 of 2010
Order on petition filed by Tmt Sarojini, Mangalam
04-10-2011
07-10-2011
36
85 of 2011
Order on petition filed by Thiru Braided Cord ManufactureMadurai
21-09-2011
23-09-2011
35
36 of 2011
Order on Petition filed by Thiru G.Dharmaraja, B.Sc., B.L., Trichy
21-09-2011
23-09-2011
34
25 of 2011
06-09-2011
07-09-2011
33
80 of 2011
Refund of CCD to the Legal Heir’s of deceased tenant in whose name the service  was effected.
05-09-2011
06-09-2011
32
251 of 2011
Order on petition filed by V.K.Gopal Naidu, Kancheepuram
04-08-2011
09-08-2011
31
25 of 2010
Order on petition filed by M/s Habeeb Memorial Mandram,Pallpatti
19-07-2011
09-08-2011
30
192 of 2011
21-06-2011
27-06-2011
29
191 of 2011
21-06-2011
27-06-2011
28
187 of 2011
15-06-2011
27-06-2011
27
176 of 2011
Order on petition filed by Thiru S.Thankappu, Nagarkoil
06.06.2011
08.06.2011
26
172 of 2011
Order on petition filed by M.Dinesh,Ashok Nagar,Chennai
02-06-2011
08-06-2011
25
171 of 2011
Order on petition filed by Tmt Saroja Raman, Sathyathottam,Chennai
02-06-2011
08-06-2011
24
168 of 2011
Order on petition filed by Thiru T.Saravanan, Thambaram, Chennai
30-05-2011
31-05-2011
23
42A of 2010
Order on petition filed by Tmt T.Kasithangam,Saidepet, Chennai
31-05-2011
31-05-2011
22
154 of 2011
Order on petition filed by Tmt L.K.Mathinirai selvan
18-05-2011
20-05-2011
21
143 of 2011
Order on petition filed by Thiru P.Venugopal, Kadalur
10-05-2011
18-05-2011
20
124 of 2011
Order on petition filed by Thiru Rajkumar John
29-04-2011
18-05-2011
19
116 of 2011
Order on petition filed by Thiru P.Karunanidhi, Thanjavur
26-04-2011
28-04-2011
18
104 of 2011
Order on petition filed by Thiru Vasudevan, Karur DT
19-04-2011
19-04-2011
17
93 of 2011
Order on petition filed by Thiru Venugopal,Varakalpattu, Kadalur
06-04-2011
15-03-2011
16
60 of 2011
Order on petition filed by Tmt.B. Chellammal, Natchiarkoil
08-03-2011
23-03-2011
15
56 of 2011
Order on petition filed by Thiru P.Nagaraj
07-03-2011
09-03-2011
14
42 of 2011
Order on petition filed by Thiru M.Charles Joseph, Chennai
25-02-2011
28-02-2011
13
36 of 2011
Order on petition filed by Thiru M.Santhanakrishnan, Allithurai
11-02-2011
22-02-2011
12
33 of 2011
Order on petition filed by Thiru R.Somasundaram, Tiruppur
10-02-2011
11-02-2011
11
32 of 2011
Order on petition filed by The Executive Engineer (O&M), Coimbatore
07-02-2011
09-02-2011
10
29 of 2011
Order on petition filed by Thiru N.S. Venkatesan
02-02-2011
03-02-2011
9
28 of 2011
Order on petition filed by Thiru P.Jhanson
02-02-2011
03-02-2011
8No. 41-A of 2010 and M.P. No. 1 of 2010
27-01-2010
27-01-2010
719 of 2010 and M.P. No. 1 of 2010
27-01-2010
27-01-2010
6
No. 44 of 2010 and M.P. No. 1 of 2010
27-01-2010
27-01-2010
5
75 of 2010
Order on petition filed by Thiru Thiru.N.Santhakumar, Kongu Vellalar Samuganala Arakattalai
03-01-2010
03-01-2011
4
78 of 2010
Order on petition filed by M/s DCW Limited
30-12-2010
03-01-2010
4
47 of 2010
Order on petition filed by M/s DCW Limited
30-12-2010
03-01-2010
3
21 of 2010
Order on petition filed by M/s DCW Limited
30-12-2010
03-01-2010
1
65 of 2010
Order on petition filed by  Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni) Limited
31-12-2010
03-01-2011Year 2010
Sr. No
Petition No.
Detail of Case
Order Date
 Uploaded on
24
35 of 2010 & 22 of 2010
Order on petition filed by M/s. Brakes India Limited
29-12-2010
30-12-2010
24
37 of 2010
Order on petition filed by M/s. Parameswara Mangalam Steels Pvt. Ltd
29-12-2010
30-12-2010
23
87 of 2010
Order on petition filed by Thiru T.Madumathi,Salem
20-12-2010
21-12-2010
22
82 of 2010
Order on petition filed by Thiru Nagaraj,Oruvanthur, Namakkal
20-12-2010
21-12-2010
21
34A of 2010
Order on petition filed by Thiru R.Elumalai,Vanthavasi
13-12-2010
21-12-2010
20
75 of 2010
Order on petition filed by Thiru Uzhavan,Kunnur, Perambalur
13-12-2010
21-12-2010
19
69 of 2010
Order on petition filed by Thiru R.M.S Ramasamy Pillai,Dindugal
10-12-2010
21-12-2010
18
74 of 2010
10-12-2010
20-12-2010
17
72 of 2010
10-12-2010
20-12-2010
16
68 of 2010
02-12-2010
02-12-2010
15
41 of 2010
02-12-2010
02-12-2010
14
50 of 2010
29-11-2010
29-11-2010
13
38 of 2010
29-11-2010
29-11-2010
12
61 of 2010
29-11-2010
29-11-2010
10
33 of 2010
26-11-2010
26-11-2010
9
42 of 2010
24-11-2010
12-08-2010
8
29 of 2010   
24-11-2010
24-11-2010
7
Order dated 18-11-2010
22-11-2010
22-11-2010
6
Order Dated
16-11-2010
16-11-2010
19-11-2010
5
12 of 2010
15-11-2010
 19-11-2010
4
57 of 2010
18-11-2010
19-11-2010
3
15 of 2010
15-11-2010
16-11-2010
2
Order Dated
15-11-2010
15-11-2010
15.11.2010
1
Order Dated
12-11-2010
In order dated 25-03-2010 issued in Petition No.11 of 2010 filed by Thiru. M. Shanmugavel, Kuzhithalai
12-11-2010
12.112010

Sr. NoPetition No.Appeal ByDetail of CaseOrder Date
10 
Petition Nos 12-16,24, 33, 36-46,53-59,64, 65-70 and 76- 83 of 2009 and       petition  No.1 of 2010, 9 of 2010 and 12 of 2010                                     
 In the matter of claim for refund of tax collected under  the Repealed enactment of Tamil Nadu Electricity  (Taxation on Consumption ) Act196231-03-2010
913 of 2010Tmt Thenmozhi & Thiru DhandapaniDefective meter in LTCT Sc No 424,which falls under the jurisdiction of the respondent in Sulur distribution29-03-2010
84 of 2010
Tmt. Sakunthala, Chennai
Compensation as per  the Distribution Standards of Performance, for the delay in meter shifting and for not replying to the letter of the petitioner by the AEE concerned29-03-2010
711 of 2010
Thiru . M.Shunmugavel, Kuzhithalai
Request  to transfer the application in his name which has been dragging on for a long time.25-03-210
68 of 2010
Thiru S.Selvam,Manamalai Palakkadu
Name transfer of an agricultural service connection in the name of his father who has expired.09-03-2010
57 of 2010
Thiru K.Ramasamy, Palapatti
Shifting of an agriculture service connection SC 553 in R.G. Pudurdistribution24-03-2010
46 of  2010
Thiru D.Rajendran, Villupuram   
Additional current consumption deposit  and the non –observance of regulations by the officers of TNEB04-03-2010
35 of 2010
Thiru.T.Ramakrishnan,Cuddalore  
Name transfer to the agriculture service connection SC 244 in Vellapakkam distribution.04-03-2010
23 of 2010
Thiru B.Gunasekaran, Karur
To replacement of a damaged pole near the petitioner’s service connection SC 118410-02-2010
12 of 2010
Tmt B.Kasturi, Ranipet
The above petition dated 30-11-2009 by the petitioner is to set aside the order dated 30-7-2009 of the    Consumer Grievance Redressal Forum, Vellore  EDC11-02-2010

Year 2009

Sr. NoPetition No.Appeal ByDetail of CaseOrder DateClick here to view order
12 of 2009Tmt. BathirammalSetting aside the demand of Rs. 2,05,455 raised by Executive Engineer, Mettupalayam03.03.2009
21 of 2009M/s DLF Info City Developers (Chennai) LtdPettion for directions to TNEB for refunding monthly minimum charges07.04.2009
34 of 2009M/s Thiru R. GanesanPrayer for setting aside of average consumption charges19.05.2009
45 of 2009M/s Kayaar Exports (P)Request for refund of Rs.9.03 Laks paid towards improvement estimated cost.26.05.2009
56 of 2009
Dr. C. Bhuvanendran
Prayer for restoration of tariff 1-A02.06.2009
67 of 2009
Thiru K.S.Raghupathy
Penalty during the period in which Restriction and Control measures were in force.09.06.2009
78 of 2009
M/s Sree Kumar Textiles Private Ltd
Pettion against refund of excess amount paid by TNEB towards compound interest25.06.2009
89 of 2009
Thiru. T. Hari Krishnan
Prayer for disconnection of service connection25.06.2009
910 of 2009
 Thiru  A. Palaniappan
In the matter of Prayer for compensation for the defect in billing22.06.2009
103 of 2009
 DCW Limited
In the matter of refund of electricity tax on MD charges17.07.2009
1117 of 2009
 Tmt.Thangam
Delayed refund of security deposit08.09.2009
1218 of 2009
 Thiru M.Ganesan
Extension of electricity supply under general Category12.09.2009
1311 of 2009
 K.M.Subramaniam
in the matter of a petition filed before it for setting aside the Monthly Minimum Charges levied14.09.2009
1419 of 2009
 Thiru M. Sai Prabhu
in the matter of a petition filed matter of grievances with regard to replacement of defective meter installed13.10.2009
1520.21.22 of 2009
 M/s Brakes India Ltd
in the matter of a petition filed to set aside  the orders dated 29-6-2009  of the Consumer Grievance Redressal Forum at Vellore EDC13.10.2009
1623 of 2009
 Thiru B. Ramesh
In the matter of grievances with regard to voltage problem in the electricity supply to his house and locality09.10.2009
1727 of 2009 Thiru V. Lawrence, ProprietorIn the matter of refund of EMD and other charges.27-10-2009
1829 of 2009 Thiru P.R. Soundararajan
in the matter of grievances with regard to additional charges  levied over and above three times  of normal charges for the consumption of excess demand.
28-10-2009
19
28 of 2009
 Thiru K.V. Gandhi
Petitions in the matter of unauthorised use of energy.
05-11-2009
20
30 of 2009

Thiru V.N.Velukanthan
In the matter of grievances with regard to payment of compensation
05-11-2009
21
25 of 2009
Thiru P.S.P.Anbukumar
In the matter of assessment of energy charges for the period in which the meter was found defective
06-11-2009
22
26 of 2009
M/s Velatal Spinning Mills  Pvt Ltd
In the matter of grievances with regard to refund of charges levied for the excess consumption over the quota fixed.
05-11-2009
23
31 of 2009
M/s Tamil Nadu Spinning Mills Association
In the matter of common nature and has to be redressed by more than one distribution circle
13-11-2009
24
34 of 2009
Tmt A.Maria Sebathiammal
In the matter of petitioner’s plea for disconnection of a domestic service connection availed by another person
02-12-2009
25
62 of 2009
Thiru R. Karunakaran,
In the matter of reviewing the cancellation of HT application and effect supply to its premises.
18-12-2009
2635 of 2009
The Ammayappar Cotton Mills (P) Ltd.,
in the matter of assessment of energy charges for the period in which the meter was found defective
16-12-2009
2760 of 2009
 Thiru S.Shunmuga  
 Sundaram

with regard to levy of average billing in his SC No 127-006-394 due to meter struck up
28-01-2010
2872 of 2009M/s Karthikeya Spinning Mills P.Ltd,the order of the decision of the respondent Board to issue 48 hours notice for peak hour consumption28-01-2010
2973 of 2009 
Thiru M. Raman
The above appeal arises out of the order dated 30-7-2009 of Consumer Grievance Redressal Forum, TNEB, Vellore Electricity Distribution Circle 28-01-2010
3074 of 2009  Thiru P.Thedach chelvam, To reconnect a disconnected agricultural service connection in its order dated 13-11-2009, on the petition dated 10-11-200928-01-2010
3175 of 2009 Thiru M. VenkateswaraluTthe levy of energy consumption charges on the basis of average consumption in respect of appellant’s SC No. 122: 082:206 28-01-2010
3232 of 2009 The Superintending
Engineer
To reduce the maximum demand charges proportionately during the load shedding period 02-02-2010
3361 of 2009 Thiru S. MuniappanOrder on an application for free agricultural service connection on 18.6.199809-02-2010
3463 of 2009M/s Golden DoublersIn the matter of wrong calculation and wrong billing for the period10-02-2010
3571 of 2009Thiru G.SukeriIn the matter of non-disposal  of the grievance within the stipulated time frame10-02-2010


Year 2008
Petition No.Appeal ByDetail of CaseOrder DateClick here to view order
 1 of 2008M/s Siddanatha textiles P Ltd. Erode Prayer for refund11.03.2008
 2 of 2008Thiru S. Periyannan ,                           M/s Espee Engineering works,             Chennai Prayer for refund02.05.2008
3 of 2008Thiru P. Subramanian, Chennai Prayer for payment of Compensation04.06.2008
4 of 2008M/s Pandian Chemicals Ltd For direction to refund wrongly with held05.08.2008
5 of 2008M/s DCW Ltd Prayer for setting aside one time demand charges and monthly minimum charges08.07.2008
6 of 2008Tmt. M. RevathiPrayer for waiver of Rs. 34376/-04.07.2008
7 of 2008Thiru S.R Lakshmanan Prayer for re-conversion of SC No.156 into agriculture category29.07.2008
8,10,11 of 2008Tmt. V. Suryakantham, Dr. J. Vinil Kumar,  Dr. V.S Jaganathan To shift two commercial service connection of the first opposite party19.09.2008
9 of 2008Madurai institute of social sciences To set aside the audit objection and reimburse excess amount collected by TNEB16.09.2008
12 of 2008M/s A S Shipping agencies Pvt Ltd For directions to extend supply by crossing public road06.10.2008
13 of 2008Thiru N.Viswanathan Prayer for extension of supply from SC 194 to a well situated to a neighboring survey number.25.11.2008
14 of 2008Thiru K. Murugan Prayer for change of load14.11.2008
15 of 2008Thiru Chinnappa Goundar Petition against inaction in supply11.12.2008
16 of 2008
Thiru Kesavalal Devasi Patel
Request for change of Tariff from Commercial to Industrial category03.02.2009
17 of 2008Thiru Periyanna GoundarRequest for reconnection of disconected service connection03.02.2009
18 of 2008M/s Sudharshan  ExportsRequest for effecting HT service connection03.02.2009
19 of 2008Thiru P.K. MagudapathiRequest for effecting Agricultural service connection03.02.2009
20 of 2008Thiru N.S. VenkatesanPetition against levy of charges on surrender of supply etc03.02.2009
21 of 2008The Executive Engineer,Rural KarurAppeal against order of CGRF karur to set aside the levy of Rs.17,35607/-17.02.2009
22 of 2008The Executive Engineer,Rural KarurAppeal against order of CGRF karur to set aside the levy of Rs.14,76,014/-17.02.2009

Year-2007
Petition No.Appeal ByDetail of CaseOrder DateClick here to view order
2 of 2007
 Thiru P.Subramanian Prayer for re-routing of overhead lines passing through the petitioner's land
10.05.2007
3 of 2007
 Thiru P. Krishnan Prayer for re-installation of electric pole which was removed
21.05.2007
1 of 2007
M/s National Insurance Company Limited, DindigulPrayer for Waiver of amount of Rs.1,32,649/- revised on the basis of average billing for the period the meter was found to be defective
21.05.2007
4 of 2007
 M/s Purani Textiles Pvt. Ltd Prayer for waiving the excess demand charges
07.06.2007
5 of 2007
 Thiru J.C. Shameem cassim Prayer for direction to the respondents to effect electricity supply
20.06.2007
6 of 2007
 Thirumathy S. Nagarathinam Prayer for directions to the respondents to refund the installation fee of Rs. 75/-
21.05.2007
7 of 2007
 Thiru R. Devarajan representing Edappadi Birka salavayalargal sangam Prayer for effecting service connection in respect of 17 houses owned by the members of the Sangam
07.06.2007
8 of 2007
 Thiru U.G. Manjunath Prayer for directions to ensure uninterrupted supply of electricity to K.G.R Nagar, Kadambathur
07.06.2007
9 of 2007
 M/s Laxmi Industries, Tuticorin Prayer for refund of CC charges collected in excess  with interest
11.09.2007
10 of 2007M/s Sree Koppammal Cotton Spinning Mills Pvt. Ltd, AruppukottaiIn the matter of treating the surrender of service connection as reduction in demand
23.11.2007
11 of 2007Mr. N.S.SivarajIn the matter of consumption of energy over sanctioned load26.10.2007
12 of 2007Mr. M. Habib rahumanPrayer for provision of more feeders for strengthening the L.T Network03.10.2007
13 of 2007Mrs. C. RasammalIn the matter of transfer of service connection from one village to another03.10.2007
14 of 2007M/s P.S.K. Textiles India pvt. Ltd, MetturDispute with regard to billing in the case of defective meter09.10.2007
15 of 2007Mr. G. Murugesan;Dispute with regard to calculation of charges for the period in which the meter was defective26.10.2007
16 of 2007M/s B S N LDispute with regard to levy of penalty for low power factor23.11.2007
17 of 2007M/s MESPrayer for waiving minimum demand charges04.12.2007
18 of 2007M/s Tamilnadu Spinning mills Association, Dindigul Prayer for grant of rebate on MD charges04.12.2007

Year 2006
Petition No.Appeal ByDetail of CaseOrder DateClick here to view order
 3 of 2006Southern Magnetics        Pvt LtdTo set aside the order dated 21.03.2005 passed by EE/O&M Adyar CEDC / South and refund the excess amount allegedly collected23.02.2006
1 of 2006Orchid Chemical and Pharmaceuticals LtdSeeking change of tariff from HT III Commercial to HT 2A with effect from August 1998 instead of June 2003 fixed by 200328.03.2006
6 of 2006Thiru P.Arumugham Correspondent, Seventh Day Matriculation School    ASK Nagar, NeyveliTo set aside order dated 10.02.2006 of CGRF Cuddalore06.04.2006
5 of 2006Ceetee Nachi Textiles Pvt LtdClaim for rebate of 20% on the billable demand during the strike period11.04.2006
 2 of 2006Brakes India LtdAppeal against the order of the SE/CEDC west challenging the levy of BPSC on Electricity Tax.12.05.2006
7 of 2006M/s Fabrocrats
Petition challenging the levy of tariff minimum charges for the period of disconnection
05.07.2006
8 of 2006
M/s AD TextilePetition claiming interest for the delay in refund of security deposit
20.07.2006
9 of 2006
Thiru  S.VadivelPetition seeking rerouting of H.T Lines laid over the petitioners House06.11.2006
10 of 2006
Thiru  S.VadivelPraying for Disconnection of Supply20.07.2006
11 of 2006
M/s Brakes India Ltd.Petition challenging levy of BPSC on E.Tax13.11.2006
12 of 2006
M/s Venkateswara Solvent Extractions Pvt. Ltd.Petition praying for Withdrawal of unlawful claims for the extended period of Disconnection and deletion of BPSC from CC Charges18.09.2006
13 of 2006
M/s Meenakshi Udyog(India) Pvt. Ltd.Prayer for revision of CC bill from Tariff III to I07.11.2006
14 of 2006
The Superintending Engineer Coimbatore EDC/NorthPrayer for setting aside the order dated 27/09/06 of CGRF coimbatore EDC/North08.11.2006
15 of 2006
M/s Bidass Industrial services AssociationPrayer for taking date of signing of Inspector of factories License for Tariff change06.11.2006
16 of 2006
Thiru A.Kesava konarAppeal against the order dated 13/09/06 of CGRF, cuddalore rejecting the petitioners status as an applicant for the Electricity connection27.11.2006
17 of 2006
M/s Gautham IndustriesAppeal against the order dated 31/05/06 of CGRF , Dindigul confirming the wrong phase association in the service connection27.11.2006
18 of 2006
Thiru A. RamakrishnanPetition praying to set aside the order dated 31/10/06 of CGRF, Madurai/Metro
30.11.2006
4 of 2006
Thiru Mascranhas  Tuticorin
Petition seeking to dispense with furnishing of undertaking for payment of dues from his wife and to give service connection in his name.
27.01.2007
Dismissed as infructuous on 29.1.2007

Year 2005
Petition No.Appeal ByDetail of CaseOrder DateClick here to view order
1 of 2005
Thiru G.Nagaraj
Coimbatore
To restore the disconnected supply
21.06.2005
3 of 2005
Mariammal Cotton Mills (P) Ltd, DindugalClaim for the balance amount of Rs. 53,140 out of the claim of  Rs. 1,61,975/ as only Rs. 1,08,655 was ordered by the CGRF.
06.07.2005
2 of 2005
Thanjai Malai Malar
Tiruchy
To set aside the order of fine of Rs 22,523,   issued by CGRF / Tiruchy
20.09.2005
4 of 2005Thiru P. Rangaswami     Chennaicomplaint regarding malfunctionining of the meter and excessive charges
27.09.2005
5 of 2005Thiru R. Venkatesan
Vellore
Complaint against extension of electrical lines adjacent to the house of the petitioner10.01.2006
No comments: