இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 17, 2014

227 AE/Electrical PAR Pending List 2002 to 2003 called Lr. Dt. 13.03.2014

ARYA.TTFONT   Download
முதலில் தமிழ் எழுத்துருவை பதிவிறக்கம் செய்து இன்ஸ்டால் செய்யவும்

jkpH;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fHfk;
eph;thff; fpis

mDg;g[eh;

bghwp"h;. e. fpU#;z\h;j;jp/ B.E.,
jiyik bghwpahsh;_ gzpaikg;g[/
144/ mz;zh rhiy/
brd;id - 600 002.

bgWeh;

midj;J nkw;ghh;it bghwpahsh;fs;:
1) kpd; gfph;khd tl;l';fs;
2) kpd; cw;gj;jp tl;l';fs;
3) fUtp fhj;jYk; kw;Wk;         
4) ,af;f';fs;
midj;J jiyik bghwpahsh;fs; :
1) gfph;khd kz;ly';fs;
midj;J jiyik bghwpahsh;fs; :
1) mdy; kpd; epiya';fs;
2) jpl;l';fs;
midj;J jiyik bghwpahsh;fs; kw;Wk; nkw;ghh;it bghwpahsh;fs; : jiyikafk;_brd;id.
midj;J nkw;ghh;it bghwpahsh;fs;_ bghJ fl;Lkhd tl;l';fs;.

foj vz;.023304_153_ep.fp._$p.4_$p.41_2014-1/ ehs; 13.03.2014.

Iah/

bghUs; :
jkpH;ehL kpd; gfph;khd fHfk; - eph;thfk; - 2k; epiy cjtp kpd; bghwpahsh;_ kpd;dpay; - bray; kjpg;gPl;L mwpf;if bgWtJ - rk;ge;jkhf.

ghh;it :
cjtp kpd; bghwpahsh;_ kpd;dpay; ml;ltiz-I.
******

                   nkny fhqk; ghh;itapd;go ,izg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s j';fsJ gphptpy; gzpg[hpa[k; cjtp kpd; bghwpahsh;_ kpd;dpay; mth;fspd; ,Jtiu mDg;gg;glhj bray; kjpg;gPl;L mwpf;iffis cldoahf ,t;tYtyfj;jpw;F mDg;gp itf;Fk;go gzpt[ld; nfl;Lf; bfhs;fpnwd;.

--2- 2 -

          nkYk; cjtp braw; bghwpahsh;_ kpd;dpay; njh;e;bjLf;Fk; gl;oay; jahhpj;J gjtp cah;t[ tH';Ftjpy; jh';fs; mDg;g[k; cjtp kpd; bghwpahsh;_ kpd;dpay; bray; kjpg;gPl;L mwpf;if Kf;fpag;g';F tfpf;fpwJ.  vdnt jh';fs; cldoahf ,Jtiu mDg;gglhj ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sth;fspd; bray; kjpg;gPl;L mwpf;iffis 16.04.2014f;Fs; mDg;gp itf;Fk;go gzpt[ld; nfl;Lf; bfhs;fpnwd;.,izg;g[: ml;ltiz-I
j';fs; jhH;ika[s;s


xg;gk;_- XXX
(u. Kusp)
gzpj;bjhFjp mYtyh;_ njh;t[ gl;oay;
jiyik bghwpahsh;_ gzpaikg;g[f;fhf


Annexure-I

AE/Electrical PAR Pending List 2002 to 2003

Sl. No.
NAME
DOB
CIRCLE
Performance
1
GOPINATH.S
25.10.1975
GENERATION/ KUNDAH
01.01.2009 – 16.03.2009
01.04.2012 - 31.03.2013
4
SATHYA-NARAYANAN.N
19.03.1966
GENERATION/ KUNDAH
01.04.2012 - 31.03.2013
5
ELAVARASAN.B
20.06.1963
GENERATION/ KUNDAH
23.02.2011 - 31.03.2011
01.04.2012 - 31.03.2013
6
SINGARAVELU.T
23.03.1964
GENERATION/ KUNDAH
01.12.2012 - 31.03.2013
7
LAKSHMANAN.B
08.07.1965
GENERATION/ KUNDAH
01.04.2012 - 31.03.2013
8
PONNUSAMY.K.T.
02.03.1965
UDUMALPET EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
9
KRISHNAN.N
13.03.1961
COIMBATORE EDC
 METRO
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
11
ANNADURAI.G
12.07.1968
TIRUVANNAMALAI
EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
12
SUBRAMANIAM.M
05.04.1960
METTUR EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
13
AYYASAMY.L
07.04.1966
GENERATION/
KUNDAH
01.04.2012 - 31.03.2013
17
RAJESWARI.T
12.06.1966
TIRUNELVELI EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
18
KATHAMUTHU.M
11.04.1967
METTUR EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
19
BALA-SUBRAMANIAN.S
18.06.1957
ERODE EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
20
MURUGAN.S
20.04.1963
NCTPS
01.04.2012 - 31.03.201321
SURESHBABU.G
13.05.1966
THIRUPATHUR EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
22
ANBALAGAN.A
19.05.1966
SALEM EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
23
VENKATESAN. K.R
31.05.1967
METTUR EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
24
NATARAJAN.K
03.05.1965
THIRUVANNA-MALAI EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
26
BABU.V
06.03.1965
KANCHEEPURAM
EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
27
MANIAN.V
10.05.1965
TIRUNELVELI EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
28
RAJAGOPAL.S
20.05.1965
UDUMALPET EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
29
SUJATHA.N
11.05.1966
TRICHY EDC/
METRO
01.01.2009 – 25.02.2009
01.04.2012 - 31.03.2013
31
RAVICHANDRAN.R
24.04.1965
COIMBATORE EDC
 SOUTH
01.04.2012 - 31.03.2013
32
ANBU.K.A
30.07.1965
COIMBATORE EDC
 SOUTH
13.02.2012 - 31.03.2013
33
BAKTHA-VATCHALU.A
03.06.1966
VILLUPURAM EDC
04.10.2010 - 14.12.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
34
VENKATESH-WARA.K.M
18.06.1966
THIRUVANNA-MALAI EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
35
GOPALA KRISHNAN.P
21.10.1966
DHARMAPURI EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
36
BALA SUBRAMANIAM.K
22.05.1967
VIRUDHUNAGAR
EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
38
KALASAMY.G
08.06.1967
DHARMAPURI EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
40
NALLARKINIAN.S
12.07.1962
DHARMAPURI EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
42
UDUMANALI.K
17.01.1965
CHENGALPATTU
EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
44
JAYAKUMAR.D
01.06.1967
VILLUPURAM EDC
01.04.2012 - 31.03.201345
CHANDRA SEKARAN.C
23.09.1965
METTUR EDC
26.04.2012 - 31.03.2013
46
CHARLES KENNEDY.R
27.07.1964
VILLUPURAM EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
48
BABU.S
07.05.1965
CHENGALPATTU
EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
50
Ashok Kumar.R
12.04.1978
Ramnad EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
51
Nalini. M.D.
02.12.1975
Salem EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
52
Ashok Kumar.M
24.09.1978
Gen. Circle/ Kadamparai
01.04.2011 – 14.06.2011
53
Shanmugam. C
05.06.1966
Pudukottai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
56
Mahendran.N
28.02.1977
Mettur EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
57
Thangaiah. S
04.10.1962
Nilgiris EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
58
Nagaraj.G
17.02.1981
CDC/Chennai
07.03.2011 - 31.03.2011
01.04.2011 – 21.07.2011
01.04.2012 - 31.03.2013
60
Manoharan.A
27.05.1981
Gen.Cir/Kundah
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
61
Pandiyan. M
31.05.1974
Trichy EDC/ North
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
62
Sasikala.D
15.12.1980
Ramnad EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2012 - 31.03.201363
Panneerselvam. S
11.06.1972
NCTPS
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
64
Dharmarajan.S
27.05.1981
Dindigul EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
66
Jeyaraman.N
03.09.1979
Mettur EDC
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
67
Venkatesan. S.M.
05.06.1976
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 – 27.10.2009
68
Kumaravelan.V
02.06.1976
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
69
Ramamurthy. K
10.06.1977
Kancheepuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
70
Balachandar.J
23.11.1980
CDC/Chennai
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
73
Pubesh Raj Mohan.S.C.
30.06.1972
P&C/ Coimbatore
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 – 15.12.2010
75
Mohana Sundaram.K
27.04.1969
Tirupathur EDC
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
76
Ramachandran.K
22.05.1980
Salem EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.201379
Ramasubbu. P
21.04.1966
Pudukottai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
80
Mathivanan. R
11.09.1965
Pudukottai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
81
Chandran. S
01.06.1971
Ramnad EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
82
Santhanamuthiah. K
16.04.1966
Theni EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2012 - 31.03.2013
83
Muthusamy. P
21.03.1960
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
84
Dharmar. C
14.06.1965
Theni EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
85
Murugan. R
12.06.1958
Theni EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
86
Dheivasigamani. K
15.06.1967
Coimbatore EDC/
North
01.04.2012 - 31.03.2013
87
Vijayanandham.V.S.
22.04.1973
Coimbatore EDC/
South
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 – 06.10.2011
01.04.2012 - 31.03.2013
88
Thangappan. P
15.05.1967
CDC/ Chennai
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
89
Annadurai. T
30.06.1962
Cuddalore EDC
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.201390
Samidurai. B
10.01.1963
Cuddalore EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
91
Sankar. A.S.
02.02.1967
Kancheepuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
92
Krishnamurthy. R
12.05.1970
Cuddalore EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
93
Marudhamani. R
02.05.1974
Cuddalore EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
94
Chelladurai. C
30.04.1977
GCC/ Chennai
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
95
Nagarajan. K
26.08.1974
NCTPS
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
96
Meganathan. D
07.10.1970
GCC/ Chennai
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
97
Murali. K
16.05.1970
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
98
Muniraji. M
14.02.1972
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.201399
Arulselvam. K
10.05.1971
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
100
Sandhiya. E
02.07.1977
Chengalpattu EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
102
Ravichandran. M
21.05.1969
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
104
Gurusamy. S
18.02.1969
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
105
Sargunam. P
12.06.1974
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
106
Ganesh. S
05.04.1967
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
107
Mahalakshmi. G
15.05.1977
Dindigul EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
109
Sathyanarayanan. L
22.12.1963
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
110
Sathitha. P
16.09.1976
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013112
Prabhu. A.J.
26.06.1966
Flying Squad
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
113
Latha. M.
05.03.1967
Erode EDC
25.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2011 - 03.06.2011
116
Gomatheeswari. J
25.05.1967
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
117
Manivannan. A
01.06.1968
Salem EDC
01.01.2009 - 31.03.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
119
Dwarakanath. B
04.04.1966
Udumalpet EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
120
Anbumani. P
31.05.1965
Udumalpet EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
121
Indiraganthi. N
30.04.1967
Salem EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
122
Nirmala. T
13.10.1970
Salem EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
124
Thirumalaisamy. A
10.02.1966
Erode EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
125
Venkatesan. G
27.05.1966
Karur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
126
Srinivasan. N.R.
15.11.1966
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013127
Vijayapriya. D
04.06.1971
CDC/ Chennai
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
128
Gopalakrishnan. T
12.01.1968
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
129
Kishore. C.K.
30.05.1968
Erode EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
130
Vijayalakshmi. R
04.06.1975
LD & GO/ Chennai
01.01.2010 - 31.03.2010
131
Suresh. C
10.02.1969
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
132
Tharmaraj. T
06.01.1962
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
133
Lakshmiprabha. K
16.04.1977
Villupuram EDC
26.12.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
134
Baskaran. P.
29.05.1969
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
135
Amalraj. S.J.A.
07.05.1968
Erode EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 14.09.2010
136
Vijayakumar. R
11.11.1962
Villupuram EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
137
Rajamani. V.
02.01.1967
Udumalpet EDC
26.07.2012 - 31.03.2013
138
Ponnusamy. A.M.
11.10.1969
Erode EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
139
Velmurugan. A
17.05.1971
Nilgiris EDC
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013140
Vinayagan. S.P.V.
20.04.1968
Cuddalore EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
141
Balasubramani. M
08.06.1971
Trichy EDC/North
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
142
Venkatachalam. M
10.07.1969
Dharmapuri EDC
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
143
Saravanan. A
10.03.1968
Mettur EDC
01.01.2009 - 12.03.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 14.09.2011
01.04.2012 - 31.03.2013
144
Senram. N
10.06.1974
Erode EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 02.11.2010
145
Ganesan. S
12.02.1970
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
147
Chellapandi. P
15.01.1967
Tiruvannamalai EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 – 19.07.2010
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
148
Murugan. G
02.06.1969
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
149
Shanmugam. A
10.04.1965
Erode EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2012 - 31.03.2013
150
Ramachandran. R
03.02.1969
Cuddalore EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
151
Ekambaram. M
05.05.1967
Kancheepuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
152
Narayanan. T
10.06.1967
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013154
Sridharan. G
30.04.1967
GCC/ Chennai
01.04.2012 - 31.03.2013
155
Krishnaswamy. N
07.06.1966
Udumalpet EDC
01.01.2009 – 29.05.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
156
Bhoopathy. K
20.07.1967
Dharmapuri EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
158
Krishnamoorthy. V
14.05.1968
Cuddalore EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 14.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
160
Srinivasan. N
12.04.1971
Karur EDC
01.01.2009 - 25.12.2009
163
Jawahar.S
01.06.1964
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
164
Govindaraj. D
23.07.1965
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
168
Ravichandran. P
14.06.1966
Karur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
169
Ravichandran. N
10.07.1966
Trichy EDC/ Nroth
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
170
Veeraraghavan. K
16.05.1962
Nagai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
171
Ganesan. K
02.05.1967
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
172
Esakkiraj. M
07.05.1973
Cuddalore EDC
29.10.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
173
Subramanian. G
25.07.1973
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
174
Rajkumar. A.
07.06.1971
Villupuram EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013176
Suresh. K
02.06.1968
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
177
Gopalsamy. T
16.06.1967
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
178
Parameswaran. U
05.06.1965
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
180
Masilamani. M
26.04.1969
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
181
Saravanan. D
20.05.1966
Dharmapuri EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
182
Manikandan. A
28.06.1966
Dindigul EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
183
Pandiarajan. K
10.05.1964
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 – 01.07.2011
184
Ramanan. K.V.
02.07.1965
Cuddalore EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
185
Palanivelu. N
27.04.1965
Villupuram EDC
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
186
Kadirkama
selvan. R
25.02.1967
Villupuram EDC
01.04.2012 - 31.03.2013187
Samayamuthu. V
25.12.1964
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
188
Ravichandran. G
09.01.1962
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
189
Ramachandran. C
01.06.1966
Chennai Dev. Circle
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
190
Muthukrishnan. S
27.03.1966
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
191
Sankara Narayanan.R
04.09.1965
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
192
Samuel Christopher Dhanraj
07.07.1967
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
193
Balasubramani. P
15.02.1967
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
196
Nandakumar. V
16.04.1968
CDC/ Chennai
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
17.09.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
197
Raj. S
18.06.1967
Villupuram EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2011 – 21.06.2011
199
Thirumalai. S
24.05.1967
Tiruvannamalai EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
200
Muthukumar. G
20.05.1967
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013201
Janarthanam. T.K.
09.04.1969
T'malai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
202
Kumarakrishnan. K
10.09.1965
Cuddalore EDC
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
203
Chandran. V
29.04.1966
NCTPS
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
204
Muniraj. V
25.05.1973
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
205
Loganathan. M
30.04.1965
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
206
Raja. G
01.07.1969
Tiruvannamalai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
207
Murugesan. S
17.10.1963
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
208
Ravichandran. S
04.06.1968
Dharmapurai EDC
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
209
Jayavel. R
13.06.1965
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
210
Ravichandran. V
20.07.1967
Dharmapuri EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 – 24.10.2010
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013211
Maboop Hussain. S
15.06.1965
T'malai EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
213
Muthusamy. S
14.07.1969
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.04.2011 - 31.01.2012
01.02.2012 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
214
Thanga Mariappan.M
07.04.1976
Villupuram EDC
01.04.2012 - 31.03.2013
215
Kesavan. P
11.05.1966
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 – 19.07.2011
216
Dhivakaran. G
23.01.1963
Villupuram EDC
01.04.2012 – 01.08.2012
217
Samuel Rathinasamy. E
11.12.1967
Cuddalore EDC
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
218
Jahabarsadiq. M
18.05.1965
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
219
Soundarapandi. S
04.03.1967
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
220
Jeyakumar. C
10.03.1966
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 – 04.12.2012
222
KARTHIKEYAN.K
15.06.1968
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
223
RAJKUMAR.T
20.07.1968
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009224
RAMACHANDRAN.A
31.05.1964
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2012 - 31.03.2013
225
GUNASEKARAN.A
03.06.1966
Villupuram EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
226
ULAGAPPAN.P.R.
15.06.1965
Dharmapuri EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013
227
ANANDABABU.K
10.05.1975
Mettur EDC
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.03.2010
01.04.2010 - 31.03.2011
01.04.2011 - 31.03.2012
01.04.2012 - 31.03.2013Sd./- XXX
SUPERINTENDENT


No comments: