Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Jun 6, 2018

தமிழ்நாடு மின் குறைதீர்பாளர்களின் தீர்வுகள் SL.N 01 to 21 /2018

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..


Download Tamil FontSr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
2166 of 2018
ÂU. K. é#auhft‹,
9/1-67,  òè¡fš njh£l«,
fU¥ó® mŠrš,  Xkÿ®
jhYfh, nry« - 636 012.

01.06.201804.06.2018
2063 of 2018
ÂU.  T. btŸisrhä ehlh®,
Dr. T. ešè F¥òrhä M®£°
fhny{,
kz¡fu«ig éšny{,
jŠrhñ® kht£l«- 613 003.

31.05.201804.06.2018
1967 of 2018
ÂU.  ã[h®fh‹,
j/bg yhšfh‹,
Fë¤jiy mŠrš,
fU® kht£l«.

28.05.201829.05.2018
1864 of 2018
M/s Harihar Alloys Private Ltd.,
No.6, Thomas Street
Race Course Road,
Kajamalai, Trichy -20

The Appellant prayed to quash the order of the Honble CGRF in Petition No.1/B of 2017-18.   24.05.201825.05.2018
1757 of 2017
Miss. Sheryle Wilcox,
No.3, First Street, Association Road,Madhavaram,
Chennai – 60.           

24.05.201825.05.2018
167 of 2018
ÂU. bfhsŠÁ,
j/bg Á‹drhä,
£l¡Fo t£l«,
flÿ® kht£l«.       

jhœtG¤j ä‹ghij nkšKiwp£lhsç‹ Å£o‰F ÏilôW  V‰gL« Nœãiy V‰g£ljhš M£nrgid bjçé¤J ä‹FiwÔ®¥ghs® K‹ghf nkšKiwpL brŒJŸsh®.    18.05.201821.05.2018
1562 of 2017
M/s Harihar Alloys Private Ltd.,
1/43, Race Course Road,
Kajamalai, Trichy .

18.05.201821.05.2018
1461 of 2017
M/s Bismi Prawn Farms P Ltd.,
C/o M/s Stephen & Stephen Advocates & Associates,
Chennai – 20.           

18.05.201821.05.2018
1365 of 2017
ÂU. Â. f§fhju‹, Ã.V.Ã.vš.,
tH¡f¿P® ca®ÚÂ k‹w«,
Kfik mYtyf«
46, nejhí rhiy,
<nuhL-638 001.

17.05.201821.05.2018
1260 of 2017
ÂU. fh. khrhd«,
j/bg fU¥igah,
101, bkæ‹ nuhL,
ÂU¥gh¢nr¤Â, ÂU¥òtd«
jhYfh, Átf§if kht£l«.            

Átf§if kht£l ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w«  Ãw¥Ã¤j Mizia u¤J brŒJ nkšKiwp£lhs® më¤JŸs é©z¥g¤ij V‰W mtU¡F Ïytr ä‹ Ïiz¥ò bfhL¡f c¤juél nt©L»wh®.3.5.20187.5.2018
114 of 2018
ÂU. M. r©Kf«,
59, ßisah® nfhéš Å v©.1,
brsçghisa« (m.ã),
nfha«ò¤ö®-641 028.
nkšKiwp£lhs®, ä‹ Ïiz¥ò v©.048-006-1431¡F  bršY« ä‹ ta®fŸ ghJfh¥ò Ïšyhkš ÏU¥gJ r«gªjkhf nfha«ò¤ö® ä‹ g»®khd t£l«/khefu¤Â‹ ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w¤Âš 15.12.2017 ehë£l kDé‰F 50 eh£fŸ M»Í«  vªjéj elto¡if vL¡féšiy v‹W jdJ 29.1.2018 ehë£l nkšKiwp£L kDit ä‹FiwÔ®¥ghs® K‹ò rk®Ã¤JŸsh®. (Withdrawn)25.4.201826.4.2018
1058 of 2017
ÂUkÂ. S. KUnf°tç,
1/125, bkæ‹ nuhL, ÑHo,
Átf§if kht£l«- 630 611.       

16.4.201818.4.2018
956 of 2017
ÂU.  M®. n#hÂghR,
j/bg uhkrhä,                                                        
bt§fnkL,
f%®-639 006.

20.3.201826.3.2018
855 of 2017
M/s.Aarthi Scans Pvt Ltd.,C/o M/s Stephen & Stephen  Advocates & Associates,
Chennai – 600 020.           

15.3.201816.3.2018
768 of 2017
ÂU. S. é#aFkh®,
j/bg A.Átuhk‹,
©lš mŠrš,
<nuhL-638 012.    

kDjhu® mt®fsJ ä‹Ïiz¥ò v©.04-006-014-635, 04-006-014-1224 k‰W« 04-006-014-1225 M»aitfëš  V‰g£LŸs ä‹ f£lz« bjhl®ghf tNš brŒjJ F¿¤J kD më¤JŸsh®.  (Withdrawn)22.2.201823.2.2018
647 of 2017
ÂUkÂ. U. gçksh,
$ K¤JfU¥igah Ãst® äš°,
j£lhu ÅÂ,
fw«g¡Fo jhY¡fh,
òJ¡nfh£il kht£l«
òJ¡nfh£il ä‹g»®khd t£l¤Â‹ ä‹Ef®nth® FiwÔ® k‹w òfh® v©.7/2016-17š PF penalty bjhif %.14,296/- f£l nt©L« v‹W c¤jué£lij  u¤J brŒJ v®kDjhu®fŸ  nkšKiwp£lhsçl« tNè¤JŸs mguhj¤ bjhif %.48,840/-I nkš Kiwp£lhsU¡F ÂU«g tH§f nt©L« v‹W nfhçÍŸsh®.02.02.201805.02.2018
553 of 2017
Thiru. V. Murugan,
Anantham Colony,
7H, V.M. Chatram Road,
Tirunelveli – 627 011.

The appellant prayed that for SC No.07-350-020-171, the billing statement for the entire period from the date of computerization made available in the website and requested compensation for not sending reply to his letter.
29.1.201830.1.2018
454 of 2017
Mr. Sanjay Sarathy,
C/o M/s.Stephen & Stephen Advocates & Associates
Chennai – 600 020.
The appellant Thiru.Sanjay Sarathy of M/s.Hiranandani Palace Gardens Pvt Ltd. has prayed to direct the respondents to exempt the bill pertaining to the petitioner’s LT SC No.557-008-271 for the month of 10/2016 under Tariff VI for getting reconnection29.1.201830.1.2018
352 of 2017
The Managing Director,
SRG Apparels Pvt Ltd.,
No.10-B, Padmavathipuram,
Tiruppur – 641 603.

The Appellant prayed to effect name transfer of HT SC No.537 from Design Process to SRG Apparels Pvt Ltd.11.1.201817.1.2018
251 of 2017
Thiru. J.M. Anzer Raja,
No.3, Avvai Nagar 2nd Street,
Burma Colony, Selaiyur,
Chennai – 600 073.           

11.1.201817.1.2018
1R.P. No.
1 of 2017
ÂUkÂ. M®. Rjh,
j/bg ué¢rªÂu‹,
ÂUtŸSt® ef®,
éuh£oF¥g« nuhL,
éG¥òu« - 605 602. 

ÂUkÂ. M®. Rjh mt®fŸ, mtç‹ nkšKiwp£L kD v©.5/2017-‹ ÛJ flªj 16.5.2017š Ãw¥Ã¤j Mizia Û©L« kW gçÓyid brŒJ nkšKiwp£lhs® ruhrç ä‹ cgnahf« v‹W é¤JŸs bjhif %.23,390/-I jŸSgo brŒa nt©L« v‹W nfhçÍŸsh®.5.1.20189.1.2018

No comments :