Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்
நேரடி நியமனம் தொடா்பான தங்கள் சந்தேகங்களை இந்த முகநுால் குழுவில் இணைந்து தெரிவிக்கவும்.
TNEB Recruitment 2015-16 https://www.facebook.com/groups/1662721517343327/

Jan 7, 2018

2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின் குறைதீர்பாளர்களின் தீர்வுகள்

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..


Download Tamil Font


Year 2017
Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
9149 of 2017
ÂU. P. R¥igah,
Ãsh£ v©.344,
v«.v‹. m¥JšuFkh‹
Kjyhë ef®,
é.v«. r¤Âu«,
kfhuh# ef® mŠrš,
ÂUbešntè-627 011.
28.12.201729.12.2017
9050 of 2017
ÂU. g. K¤JuhR,
3-106, Mtš Á‹dh«ghisa«,
rk¤ö® ngh°£,
bghŸsh¢Á jhY¡fh,
nfhit kht£l«-642 123.

27.12.201728.12.2017
8945 of 2017
M/s  The Divisional Railway Manager,
(Electrical/TRD),
First Floor,
New Control Office Building,
Southern Railway,
Madurai – 625 016.

19.12.201721.12.2017
8848 of 2017
ÂU. S. blhä bfhiuuh,
M/s nuh[š Ï‹Šíåaç§
x®¡°,
v©.64/B, rªij nuhL,
ö¤J¡Fo  628 002.
15.12.201715.12.2017
8746 of 2017
ÂUkÂ.  u¤dh,
f/bg v«.nf. njtrfha« (ny£),
ßisah®nfhéš mU»š,
fUk©lg«,  ÂU¢Á  620 001.

nkšKiwp£lhs® nrhHf® efçš bghJ ghijia M¡»uä¥ò  brŒJ nghè Mtz§fŸ _y« nkhroahf ä‹ Ïiz¥ò bg‰w ä‹ Ïiz¥ò v©fŸ 213-005-3379, 213-005-2953 k‰W« 213-00-147 M»at‰iw ä‹ J©o¥ò brŒa nt©L« v‹W nfhçÍŸsh®.15.12.201715.12.2017
8643 of 2017
M/s Angel Label Division,
32, Parasakthi Koil Street,
Kongu Nagar,
Tiruppur – 641 607.

The  prayer of the appellant  is to nullify the measurement taken by MRT at  ET SC No.63, Tiruppur on 8.9.2015 since it is not as per the instructions given by the TANGEDCO.14.12.201714.12.2017
8544 of 2017
Thiru. S. Boopathy,
Edappady (via),
Salem 637 107.

17.11.201722.11.2017
8440 of 2017
ÂU.  B. ÁtfhäRªju«,
Ko¢N® nuhL,
br‹id- 63.
17.11.201722.11.2017
8339 of 2017
ÂU.  m. td#hKåa‹,
v©.5, šiy ef®,
òtd»ç jhYfh,
flÿ®-608 601.
jäœehL ä‹rhu thça r£l¤Â‰F òw«ghf vdJ RCC Å£L¡F äf mU»š ÏG¡f¥g£LŸs TLjš Ïu©L ä‹ f«Ãfis mf‰¿ kh‰¿¤jUtnjhL Rkh® 12 tUl§fshf vd¡F äfΫ fZl¤ij V‰gL¤Â vdJ RCC Å£oid nkY« éçΠ gL¤Â f£l Koahj ãiy¡F jŸëa  AE, mt®fŸ ÛJ elto¡if vL¥gJ bjhl®ghf25.10.201727.10.2017
8242 of 2017
Thiru. Veerappan,
S/o Rasugounder,
South Kallupatti,
Mathagiri Village, Karur
19.10.201723.10.2017
8141 of 2017
Thiru. J.M. Aneez,
No.3, Avvai Nagar 2nd Street,
Burma Colony, Selaiyur,
Chennai – 600 073.
The Appellant prayed that the tree branches are touching electrical OH lines at Avvai Nagar 2nd Street, Burma Colony of Selaiyur and requested to clean it up (withdrawn)11.10.201712.10.2017
8038 of 2017
ÂU.  Å. j§fuhR,
j/bg Åu¥g‹,
k¤j»ç »uhk«,
flñ® t£l«,
f%® kht£l«-621 313.
nkšKiwp£lhs® mtç‹ óªnjh£l ä‹ Ïiz¥ig  u¤J brŒJ é£L Raã £l¤Â‹ Ñœ %.25000/- 2.7.10 m‹W %.500/- K‹ gz« brY¤Âaj‹ mo¥gilæš ä‹ Ïiz¥ò tH§FkhW nf£L¡ bfh©LŸsh®.9.10.201710.10.2017
7924 of 2017
M/s WIPRO Limited,
Sholinganallur Village,
Chennai – 600 119.
M/s. WIPRO Limited (the Appellant) have prayed to set aside the order dated 24.02.2017 passed by the CGRF of CEDC/South-II and the demand of Rs.2,31,00,000/-  levied by the TANGEDCO.06.10.201709.10.2017
7837 of 2017
M/s Harrisons Malayalam Limited,
Wentworth Estate,
Cherambadi,
The Nilgiris – 643 205.
14.9.201715.9.2017
 7736 of 2017
M/s Harrisons Malayalam Limited,
Wentworth Estate,
Cherambadi,
The Nilgiris – 643 205.
The prayer of the Appellant is to set aside the order of the Respondent bearing LR. No.175/2016-2017 dt.22.11.2016 and to direct him to  change the tariff for the service connection no.413-006-336, from domestic tariff to commercial tariff, within a time stipulated by this Hon’ble Court.14.9.201715.9.2017
7615 of 2017
Thiru G. Gopalakrishnan
S/o Late R. Govinda Pillai,
No.15/4, Karnam Street,
Selaiyur, Chennai – 600 073

7.8.20178.8.2017
7523 of 2017
ÂU. v«. m‹gHf‹,
j/bg KDrhä,
18/20, Rngjh® bjU,
fŸs¡F¿¢Á  606 202.
7.8.20178.8.2017
7435 of 2017
ÂU. uh. K¤Juhkè§f«,
j/bg uhikah,
bfh£lFo,
nkÿ® jhYfh,
kJiu kht£l« - 625 106.    
nkšKiwp£lhsU¡F« ÂU. R¥Ãukâa‹ v‹gtU¡F« 2/22A(rçahd v©.5/22A)v‹w v©âš cŸs ÅL k‰W« 5/22 (rçahd v©.5/32) v‹w v©âš cŸs iu° äš bjhl®ghf ÚÂk‹w¤Âš tH¡F ãYitæš cŸs ãiyæš ÂU. R¥Ãukâa‹ v‹gtU¡F flªj 20.7.2016 m‹W cjé bra‰bgh¿ahs®/bj‰F/nkÿ® mt®fŸ nghèahd uÓJfë‹ mo¥gilæš  ä‹Ïiz¥ò tH§»ÍŸsh®.4.8.20177.8.2017
7332 of 2017
Thiru E. Boopathi,
5/116, Chinna Soli Palayam,
Peria Soli Palayam Post,
Paramathi Vellur Taluk,
Namakkal District    

A person next to us in seniority got connection 6 years back and our connection was delayed without any reasonSo we request you to take action against the erring official and sought a compensation of Rs.20 lakhs from the erring official for our family mental agony  due to the harassment as well as agricultural loss.4.8.20177.8.2017
7210 of 2017
Thiru C.R. Rajen,
Plot No. 37, Door No. 3,
Balaji Nagar,
Thirumullaivayal,
Chennai – 600 053.           

4.8.20177.8.2017
7125 of 2017
ÂU. e. uh#nrfu‹,
3-1-59, uh«ef®,
nj. fšY¥g£o,
kJiu kht£l«.
2.8.20174.8.2017
7019 of 2017
ÂUkÂ.  v¥Ágh fky« nahRth,
br‹Ü®F¥g«,
óéUªjtšè  mŠrš,
br‹id-600 056.
FiwÔ®¡F« k‹w¤Â‹ elto¡iffŸ c¤juÎfŸ v©fŸ 071 ehŸ 21.1.2016 k‰W« 122 ehŸ 31.3.2017 u¤J brŒa¥glnt©L«.01.08.201702.08.2017
6918 of 2017
ÂUkÂ.  v¥Ágh fky« nahRth,
br‹Ü®F¥g«,
óéUªjtšè  mŠrš,
br‹id-600 056.
01.08.201702.08.2017
686 of 2017
ÂUkÂ.  Á‹dbgh©Q,
f/bg F¥g‹,
nk£L¤ bjU,
òJ¥ng£il, brŠÁ t£l«.
28.7.201731.7.2017
6727 of 2017
Thiru Mu. Baalakrishnan,
Madipakkam,
Chennai – 600 091.           

27.7.201731.7.2017
6630 of 2017
Thiru T. Vasanthakumar,
Annapettai Village & Post,
Vedaranyam – Taluk,
Nagapattinam District         

24.7.201724.7.2017
65R.P.No.5 of 2016
M/s K.P. Blue Metal,
No.27A, MBT Road,
Navalpur,
Ranipet – 632 402.
20.7.201721.7.2017
6426 of 2017
ÂU. S. n#Ruh{,
tH¡f¿P®,
b#a§bfh©l« - 621 802,
mçaÿ®-kht£l«. 
19.7.201720.7.2017
6321 of 2017
28 of 2017
29 of 2017
&
34 of 2017
The Divisional Railway Manager,
Divisional Railway  Manager’s Office,
Electrical TRO Branch,
Traction Distribution,
Salem – 636 005.

17.7.201718.7.2017
6220 of 2017
ÂU. M. kâthrf‹,
$ éehafh òq bk£lš°,
éUJef® kht£l«-626 118. 
13.7.201713.7.2017
6113 of 2017
ÂU. R. eluh{,
j/bg u§f fΩl®,
252, br‹åah©lt® nfhéš,
fUk¤j«g£o  
mŠrš 641 659, nfhit.
12.7.201713.7.2017
6011 of 2017
ÂU. M. mŒaU,
j/bg bkh£ila‹,
1C, ikd® njh¥ò,
bj‰F bjU, gH§fh e¤j«,
kJiu  3
11.7.201712.7.2017
5931 of 2017
ÂU. M. Âahfuh#‹,
j/bg. khÁ eha¡f®,
rhiy¥ghisa«,
elªij  - 637 206
4.7.20175.7.2017
58101 of 2016
M/s  Precision Machine and Auto Components Pvt Ltd
131, Industrial Estate,
Perungudi, Chennai – 600 096. 
4.7.20175.7.2017
5716 of 2017
Thirumathi N. Amutha
Pandian Nagar,
Virudhunagar 626 001

28.6.201729.6.2017
5614 of 2017
ÂU. g. ghy»UZz‹,
é.K. r¤Âu«,
ÂUbešntè  627 011.
28.6.201729.6.2017
5599 of 2016
M/s Natesan Housing (P) Ltd.,
Thiruvanaikovil,
Trichy – 620 005

23.6.201727.6.2017
543 of 2017
Thiru R. Devadass,
No.29, (Old No. 41), 3rd Main Road, Raja Annamalaipuram,
Chennai – 600 028.           
23.6.201727.6.2017
538 of 2017
ÂU. P. uhkè§f«,
Fku‹ òq bk£lš°,
mut¡F¿¢Á t£l«,
f%® kht£l«.
20.6.201722.6.2017
524 of 2017
M/s  Anjan Drugs Pvt  Ltd.,
No.117, Nelson Manickam Road,
Aminjikarai, Chennai – 600 029.

12.6.201713.6.2017
5117 of 2017
Thiru R. Venkataraman,
RVR House,
K.K. Nagar,
Chennai – 600 078.   
12.6.201713.6.2017
502 of 2017
Thiru R. Venkataraman,
RVR House,
K.K. Nagar,
Chennai – 600 078.           

02.06.201705.06.2017
4996 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
j/bg uh#nfhghš,
nf.nf. ef®,
br‹id  600 078. 

02.06.201705.06.2017
4822 of 2017
jiyt®,
r‹ir‹ mL¡Fkho
FoæU¥ngh®  &  cçikahs®fŸ mik¥ò,
136, R.T. ef®,
bu£oô®, nry«-636 004

01.06.201702.06.2017
4761 of 2016
ÂU. D. fiy¤bj‹wš,
k.v©.7,
Mnuh¡»ah ef®,
jŠrhñ® 613 005.     
31.5.20172.6.2017
46100 of 2016
Tmty  Meenakshi Ramesh, BA. BL,
Choolaimedu,
Chennai – 600 094.           

26.5.201726.5.2017
4590 of 2016
Thiru. K. Rajkumar,
Banu Nagar,
Pudur, Ambattur,
Chennai – 600 053.

26.5.201726.5.2017
4433 of 2017
ÂU. E. b#a¡Fkh®,
t©oghisa« nuhL,
flÿ® - 607 004.
22.5.201722.5.2017
4388 of 2016
ÂU. g. tŸëa¥g‹,
j/bg gHåa¥g‹,
FŸsKila}® mŠrš,
nk£^® jhY¡fh, nry« kht£l«.

17.5.201722.5.2017
425 of 2017
ÂUkÂ. M®. Rjh,
f/bg ué¢rªÂu‹,
éuh£o F¥g«  nuhL,
éG¥òu« - 605 602.  

16.5.201717.5.2017
4112 of 2017
Thiru. R. Venkataraman,
RVR House, 1, 2 & 3 Thirumalai Street,
Jai Balaji Nagar,
K.K. Nagar, Chennai – 78.
15.5.201716.5.2017
409 of 2017
Thiru. R. Venkataraman,
RVR House, 1, 2 & 3 Thirumalai Street,
Jai Balaji Nagar,
K.K. Nagar, Chennai – 78.

15.5.201716.5.2017
3991 of 2016
Thirumathi Shakila,
No.2/41, Sri Perumal Nagar,
1st Street, Nanmangalam,
Chennai – 600 129.           

10.5.201711.5.2017
3897 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
j/bg uh#nfhghš,
R.V.R. g©iz,
R.V.R. Ïšy«,
nf.nf. ef®, br‹id  600 078. 

9.5.201710.5.2017
3785 of 2016
ÂU. nf. nyhfehj‹,
165, í.v°.o nuhL,
ÂU ef®, kJiu

9.5.201710.5.2017
3695 of 2016
Tmty. Saraswathi Venkataraman,
W/o R. Venkataraman,
Jai Balaji Nagar, K.K. Nagar,
Chennai – 78.

2.5.20173.5.2017
3577 of 2016
ÂUk B. Jthufkhæ,
#yf©lòu« mŠrš,
nk£L® t£l«,
nry« kht£l« 636 501.

27.4.20172.5.2017
3493 of 2016
ÂUkÂ. M.S. R#hjhy£Rä,
fh£gho  632 007,
ntÿ®  kht£l«.

25.4.201726.4.2017
3382  of 2016
Thirumathi L. Rukmani,
W/o C. Lakshmanan,
 Lakshmipuram,
Chennai – 600 009.           

24.4.201725.4.2017
32  94 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
nf.nf. ef®,
br‹id  600 078. 

20.4.201721.4.2017
31RP No.4 of 2016
ÂU.  P. u§fehj‹,
j/bg gHå¢rhä,
_y}® tê,
jhuhòu« t£l« 638 106.


18.4.201719.4.2017
301 of 2017
M/s Pandian Chemicals Ltd
Chokkikulam, Madurai
13.4.201717.4.2017
2969 of 2016
Tmty. R. Ranjani,
W/o Rajendran,
P.No.146, 2nd Main Road,
Venkateswaranagar,
Ramapuram,
Chennai – 600 089.


10.4.201713.4.2017
2889 of 2016
Thiru. R. Ramachandran,
Valasaravakkam,
Chennai – 600 089.           

5.4.20177.4.2017
2765 of 2016
ÂU. Á. brštkâ,
Óy¥gho mŠrš,
©L¡fš-624 005.           

5.4.20177.4.2017
2678 of 2016
ÂU.  m. btŸis¢rhä,
j/bg mŒadh®,
kfhuh#h ef®,
ÂUbešntè

4.4.20175.4.2017
25102 of 2016
M/s Thiruselvan Spinners (P) Ltd.,
71/C, Patel Road,
Virudhunagar 626 001.    

28.3.20173.4.2017
24103 of 2016
ÂU. v°. Ïuhk_®¤Â,
j/bg R¥Ãukâ,
brŒô® t£l«,
fhŠÁòu« kht£l«
24.3.201727.3.2017
2370 of 2016
Thiru. K. Prabakaran,
S/o Karuppanna Gounder,
E. Nallagoundampalayam,
Jamin Elampalayam Post,
P. Velur Tk, Namakkal Dist.

23.3.201724.3.2017
2276 of 2016
Thiru. C. Jeganathan,
S/o Sellappa Gounder,
283/10, Sembampalayam,
Villarasampatti, Erode.

23.3.201724.3.2017
2148 of 2016
Tmty. M.R. Saradha,
No.11, Lakshmi Nagar Extension,
Jupiter Backside Street,
Tiruppur – 2.            

22.3.201723.3.2017
2072 of 2016
ÂU. K. Ítuhâ,
v©.13, toÎila«k‹ ef®,
kzè òJ ef®,
br‹id-600 103.    
22.3.201723.3.2017
197 of 2017
ÂU. P. mU©Fkh®,
v©.463A, V.V.C. ef® 2tJ bjU,
éG¥òu« 605 602.

16.3.201717.3.2017
1898 of 2016
Thiru. S.C.M. Jamaldeen,
Jamals Sonu Terrace,
Chollaimedu,
Chennai – 600 094.
16.3.201717.3.2017
1774 of 2016
M/s. Hariram Chemicals (P) Ltd.
672/2, Melaamathur,
Anaikuttam – 626 130.

14.3.201717.3.2017
1687 of 2016
M/s Artika Cotton Mills Ltd.,
R.N. Pudur, Erode
6.3.20178.3.2017
1544 of 2016
ÂUkÂ. Â. K¤Jy£Rä,
v©.9, Kjš FW¡F bjU,
fhªÂ rhiy,
ä£lzkšè, I.A.F. Mto,  br‹id-55.
27.2.201728.2.2017
1463 of 2016
Thiru. Shekar Murthy,
Plot No. 26, C.R.R. Puram,
L&T Colony, II Main Road, Manapakkam,
Chennai – 600 125.          

22.2.201723.2.2017
1371 of 2016
Tmty. B. Tholath Begum,
Chinna Kanmai Road,
Shanmuga Nagar,
Madurai – 625 009.
21.2.201721.2.2017
1273 of 2016
hiru. S. Thirugnanam,
No.360, Indira Gandhi Street,
K.K Nagar,
Trichy – 620 021.
20.2.201721.2.2017
1184 of 2016
Thiru. R.Dakshinamoorthy,
Villivakkam,
Chennai – 600 041
15.2.201716.2.2017
1064 of 2016
ÂU. M®. é¤ah r§f®,
Â.ef®,
br‹id  600 017.  

14.2.201716.2.2017
946 of 2016
Tmty. P. Govindammal,
No.122( Old No.136), Big Street,
Tiruvallikeni,
Chennai 600 005

9.2.201710.2.2017
880 of 2016
Dr. A.K. Natesan,
Sri Rangasamy Educational Trust,
Sankari West Post 637 303,
Namakkal Dist.

3.2.20176.2.2017
738 of 2016
ÂU. ehfuh#‹, K.A.,
tsruth¡f«,
br‹id  600 087. 

30.1.201731.1.2017
686 of 2016
Thiru. K. Chandran,
Sembakkam,
Chennai – 600 073.

27.1.201730.1.2017
583 of 2016
Thiru. P. Subramanian,
Mahakavi Bharathi Nagar,
Vyasarpadi,
Chennai 600 039.   

27.1.201730.1.2017
481 of 2016
ÂU. N.E. gh°fu‹,
1/32, bgUkhŸ nfhéš bjU,
mUkªij, T£L nuhL,
 PhæW.

25.1.201725.1.2017
368 of 2016
ÂU. R. brªÂšFkh®,
107/1, K¤J ef®,
òJ¡nfh£il nuhL,
jŠrhñ®-613 005.

13.1.201716.1.2017
292 of 2016
ÂU. M®. j§fntY,
j/bg Ïuhkrhä fΩl®,
ÏuhÁòu« t£l«,
ehk¡fš kht£l«.

12.1.201716.1.2017
179 of 2016
ÂU. D. #äyh gh¡»atÂ,
f/bg. S. m‰òjuh{,
ghñ® r¤Âu« - 627 808.      
11.1.201711.1.2017