Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்
நேரடி நியமனம் தொடா்பான தங்கள் சந்தேகங்களை இந்த முகநுால் குழுவில் இணைந்து தெரிவிக்கவும்.
TNEB Recruitment 2015-16 https://www.facebook.com/groups/1662721517343327/

Oct 22, 2016

புதிய பகுதிநேரபணியாளா் ஆள்சோ்ப்பு கருத்துரு கோருதல்

LET-TAM.pdf
View Download
PLEASE DOWNLOAD AND INSTALL AMUDHAM TAMIL FONT CLICK
           jkpH;ehL kpd; cw;gj;jp kw;Wk; gfph;khd fHfk; ypl;.
eph;thff; fpis
mDg;g[eh;

bghwp. m.bt.utp/ M.E., M.I.E.,
jiyikg; bghwpahsh;_gzpaikg;g[
144/ mz;zh rhiy/   
brd;id 600 002.

bgWeh;

midj;J jiyikg; bghwpahsh; kw;Wk;
nkw;ghh;it bghwpahsh;.


foj vz;. 001046_3_$p.56_$p.562_2013-1/  ehs;. 18.10.2016.
---------------------------------------------------------------
Iah/

bghUs;: 
eph;thfk; - Ms;nrh;g;g[ - g[jpa gFjpneu Jg;g[ut[ gzpahsh; - (Part time contingent worker) bgUf;Fjy;_ fHptiw Rj;jk; bra;jy;_ fUj;JU nfhUjy; - bjhlh;ghf.

Oct 18, 2016

மின் வாரியத்தில் Junior Assistant ,,Tester Chemical, Steno-Typist பதவிகளுக்கான எழுத்துத் தேர்வு மதிப்பெண் நாளை 19.10.2016 வெளியிடு ( ஜெயா ப்ளஸ் செய்திகள் )

ஜெயா ப்ளஸ் செய்திகள் 
     
             முக்கிய செய்தி      மின் வாரிய புதிய 7 பதவிகளுக்கான  எழுத்துத் தேர்வு மதிப்பெண் நாளை 19.10.2016  வெளியிட உள்ளதாகவும் தேர்வு எழுதியவர்கள் அவர்களது பதிவு எண் மற்றும் அலைபேசி எண் உள்ளீடு செய்து www.tangedcodirectrecruitment.in வாரிய இணையதளத்தில் பார்த்திடலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 05.30 மணி வரை 044-22358311 மற்றும் 044-22358312 ஆகிய தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு அறியலாம் என  தற்போது ஜெயா பிளஸ் செய்தியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Oct 13, 2016

Registering of F.I.R. in connection with Departmental/Road Accident met by the employees of this corporation while on duty Instruction Issued ReiteratedView Download

பணியின்போது ஊனம்; மத்திய அரசு ஊழியர் விதிகளில் மாற்றம்

புதுடில்லி : 'மத்திய அரசு பணியில் இருக்கும் போது ஊனம் ஏற்பட்டால், அந்த ஊழியரை பணியில் இருந்து நீக்குவதோ, பதவி குறைப்போ செய்யக் கூடாது' என, மத்திய அரசு அறிவித்து உள்ளது.

ஊனம் ஏற்பட்டால்...

இதுகுறித்து, பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது: பணியின் போது, ஒருவருக்கு ஊனம் ஏற்பட்டால், அதற்காக அவரை பணியில் இருந்து நீக்கவோ அல்லது பதவி குறைப்போ செய்யக் கூடாது. இதற்காக, மத்திய அரசு பணியாளர் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. 

பணியில் தொடர வாய்ப்பு

அதே போல், திடீரென ஏற்பட்ட ஊனத்தால், பணியில் தொடர முடியாத ஊழியர்களுக்கு, உரிய கிராஜுவிடி மற்றும் பென்ஷன் தரப்பட வேண்டும். உடல் ஊனமுற்றோர் நலச் சட்டத்தின்படி, ஊனமுற்ற ஊழியர்கள் பணியில் தொடர்வதற்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும்; ஊனமுற்றவர் என்பதற்காக, பதவி உயர்வு மறுக்கக் கூடாது. இவ்வாறு செய்தியில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

Oct 1, 2016

Payment of ex-gratia to the Contract Labourers for the year 2015-2016 - Orders


View Download    TAMILNADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD
(ABSTRACT)

Ex-gratia - Payment of ex-gratia to the Contract Labourers for the year       2015-2016 - Orders issued.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Administrative Branch)

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.113    Dated:  30.09.2016
Puratasi- 14, Sri Durmugi Aandu.
Thiruvalluvar Aandu-2047.

Sep 27, 2016

OMBUDSMAN Appeal Petition Sr No 57 To 67

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..

Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case
(Click on the Detail to view the order)
Order Date Uploaded on
6739 of 2016
Thiru. P. Palanisamy,
M/s Point Textile Process,Kasipalayam,         Tiruppur 641 006.
22.9.201623.9.2016
6666 of 2016
ÂU. A. bjŒtÁfhkâ,
3/285, nfhéªjrhä bjU, br‹id 600 123.
21.9.201623.9.2016
6530 of 2016
Tmty. T.S. Malini,
W/o T.S. Sudarsan, 
Nungampakkam, Chennai – 34.
19.9.201620.9.2016
64R.P. No.         2 of 2016
ÂU. mu. VGkiy,
j/bg. m. u§frhä,
kiwkiy ef®,
fhŠÁòu« kht£l« - 603 209
12.9.201616.9.2016
6345 of 2016
ÂUkÂM. RkÂ,
j/bg T. Kåah¢rhç,
nrhë§f® - 631 102,
thyh#h t£l«, ntÿ® kht£l«.
31.8.20161.9.2016
6250 of 2016
M/s ACV Products (P) Ltd (Spinning Division),
Nilakkottai – 624 208,
Dindigul 
26.8.201630.8.2016
6111 of 2016
ÂU. Kšiytdehj‹,
j/bg bgh‹Du§f«,
th}® t£l« - 605 104. 
19.8.201623.8.2016
6096 of 2015
ÂUkÂ. B. fkyh,
f¥gÿ®,
ÂU. mnrh¡ f©z‹,
Public Welfare & Consumer Protection Association,
ÂUk§fy«.
19.8.201623.8.2016
5940 of 2016
ÂUkÂÛdh«Ãif,
j©lghâ nfhéš,
brh¡f ehjòu«,
m¢r«g¤J, kJiu  625 019.
18.8.201619.8.2016
5824 of 2016
M/s. Real  Link Engineering India  P Ltd.,
Appanaickenpalayam,
Sulur Taluk,
Coimbatore District.
9.8.201610.8.2016
5794 of 2015
M/s Rattha Somerset Greenways Chennai (P) Ltd
C/o Sharan Tech & legal Solutions,
3rd Avenue, Indira Nagar, Chennai – 20.
5.8.20168.8.2016

Sep 24, 2016

Chief Engineer / Electrical - Transfer, Promotion and Postings orders issued.


TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (ABSTRACT)

Establishment  - TANGEDCO - Class I Service  -   Chief Engineers/Electrical –Promotion and Postings - Orders - Issued.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.166         Dated  the  22nd  September, 2016    
                                                                       Purattasi  6,  Durmughi   
                                                                       Thiruvalluvar Aandu-2047.

Superintending Engineer / Electrical - Transfer, Promotion and Postings orders issued.


TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
(ABSTRACT)

Establishment  - TANGEDCO - Class I Service  -   Superintending   Engineers/Electrical - Promotion and Postings - Orders - Issued.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)

(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.170              Dated  the  23rd  September, 2016    
                                                                            Purattasi  7,  Durmughi                                                                                                                   Thiruvalluvar Aandu-2047.

Incentive for commissioning of NCTPS -II – Applicability to the Officers/Staff working in Protection and Communication for Testing and Commissioning of 400 KV feeders

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED


                                                                   SECRETARIAT BRANCH
                                                                   144, ANNA SALAI,
                                                                   CHENNAI-600 002.

Memo. (Per) No. 17660/A3/A31/2016-1,   Dated :  23.09.2016.

Sub : 
Commissioning Incentive for commissioning of North Chennai Thermal Power Station-II – Applicability to the Officers/Staff working in           Protection and Communication for Testing and Commissioning of 400 KV feeders – Orders – Issued.

Sep 22, 2016

483 Tech Asst (Elec) Allotment Orders Issued

ADMINISTRATIVE BRANCH


144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.

Memo. No.77448/ 2266 /G.3/G.3(2)/2016-1, dated    22 .09.2016.
                                                                                   
Sub:
Establishment - Class III Service – Employees Selected as Technical Assistant/Electrical through Internal Selection - Allotment of candidates - Orders - Issued.

34 AEE Civil Allotment Orders

TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD
ADMINISTRATIVE BRANCH

From                                        

Er. A.V. RAVI, M.E., M.I.E,                   
Chief Engineer/Personnel,          
144, Anna Salai,                                                      
Chennai-600 002.                        

To

The Chief Engineers Concerned,
                                                                       
Letter No. 033819/603/G15/G.152/2016-1, dated   21 .09.2016.

Sir,
                   Sub :-  Establishment - Class II Service – Assistant Engineers/
                             Civil, Junior Engineer/Civil I Grade –
                             Selected for promotion as Assistant Executive
                             Engineer/Civill allotment orders – Issued.

6 AEE (Mech) Allotment Orders


TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD
ADMINISTRATIVE BRANCH

From                                        

Er. A.V. RAVI, M.E., M.I.E,
Chief Engineer/Personnel,
144, Anna Salai,                                                      
Chennai-600 002.                        

To
The Chief Engineer/N.C.T.P.S.-I/Chennai-120.
The Chief Engineer/Hydro/Chennai-2.

                                                           
Letter No.012750/256/G15/G.152/2016-1, dated   21 .09.2016.

Sir,
                   Sub :-  Establishment - Class II Service – Assistant Engineers/
                             Mechanical, Junior Engineer/Mechanical I Grade –
                             Selected for promotion as Assistant Executive
                             Engineer/Mechanical allotment orders – Issued.

AE/JE I Gr (Mech) to AEE (Mech) Selected OrdersTAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD ADMINISTRATIVE BRANCH

                                                                                                 144, ANNA SALAI,
                                                                                                 CHENNAI - 600 002.

Memo.No.12172/15/G1/G11/2016 - 5   , dated: 17.09.2016.

               Sub: Establishment - Class II Service -  Panel of Assistant
                         Engineer/Mechanical and Junior Engineer/Mechanical.
                         I Grade - Selected for promotion as Assistant Executive
                         Engineer/Mechanical - Orders - Issued.

60 Asst (Adm) to Adm.Supervisor Allotment Orders

:: TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LTD ::
(Administrative Branch)
From


Er. A.V.RAVI, M.E., M.I.E.,
Chief Engineer/Personnel,
8th Floor, NPKRR Maaligai,
144, Anna Salai,
Chennai - 600 002.
To
The Chief Engineer Concerned,
The Superintending Engineer
                            Concerned,


Letter No.075370/582/G.33/G.332/2016-1,  dated:  21.09.2016
Sir,
Sub :
Estt. – Class III Service  - Assistant (Adm.) promoted as Administrative Supervisor - Allotment orders - Issued.

Sep 17, 2016

RWE To be considered for certain categories Instruction

TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION
(Administrative Branch)
                                                          144, Anna Salai,
                                                                           Chennai - 2.
Memo No.034374/414/G.46/G.462/2016-7, dt. 15.09.2016.
         
Sub:
Estt. - RWE - Promotion in respect of RWE  - To be considered for  certain  categories - Reg.

Sep 8, 2016

4297 Masdur to Helper Orders Issued

:: TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION ::
 (ABSTRACT)


Mazdoor – Promotion to the post of Helper – Relaxation of qualification – Approval accorded – Orders – Issued.


(Administrative Branch)

(Per.) (FB) TANGEDCO
Proceedings No.  :  21    
Dated  : 03.09.2016
Shree Dhurmugi Aandu,
Aavani  :  18
Thiruvalluvar Aandu  :  2047
 READ  :Ref:
1)  Per B.P. (FB) No.44 (Adm. Br.) dt.06.09.2007.
2)  Per B.P. (FB) No.45 (Adm. Br.) dt.06.09.2007.

Wage Revision & Work Load Talks Intimation letter to Unions


Sep 3, 2016

preparation of panel of Assistant Executive Engineers/Electrical suitable for promotion as Executive Engineers/Electrical for the year 2016-2017 - D.P particulars called

: TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED:
ADMINISTRATIVE BRANCH

From 

Er.A.V. RAVI, M.E., M.I.E., 
Chief Engineer/Personnel,
8th Floor/NPKRR Maaligai,
144, Anna Salai, 
Chennai 600 002.
To

All Chief Engineers
All Superintending Engineers
Letter No.067958/595/G.5/G.52/2016, dt. 03.09.2016
Sir,                                                     

Sub :-
Estt. - Class II Service - preparation of panel of Assistant Executive Engineers/Electrical suitable for promotion as Executive Engineers/Electrical for the year 2016-2017 - D.P particulars called for - Regarding.

98 Nos Promotion to the post of Administrative Supervisor from the post of Assistant (Adm.) - List of names selected and included in the panel - orders


:: TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION ::
(Administrative Branch)


                                                                    8th, Floor NPKRR Maaligai,
                                                                    144, Anna Salai, Chennai-2.

Memo.No.017920/G35/G352/2016-2,   dated  02.09.2016.

         
Sub :
Establishment - Class III Service - Promotion to the post of Administrative Supervisor from the post of Assistant (Adm.) - List of names selected and included in the panel - orders - Issued.

Aug 30, 2016

Superintending Engineers/Electrical Transfer and postings - Orders

TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED
 (ABSTRACT)

Establishment  -  Class I Service  -  Superintending  Engineers/Electrical   Transfer and postings -  Orders - Issued.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)

(Rt.) CMD TANGEDCO Proceedings No.42                    Dated  the  30th  August,  2016
                                                          Aavani  14,   Durmughi
                                                            Thiruvalluvar Aandu  2047.

PROCEEDINGS:-

 
The  following  transfers and postings of Superintending Engineers/Electrical, are ordered with immediate effect:-

(i)
Thiru P.Chinnathambi, Superintending Engineer/Generation Circle/ Kadamparai, is transferred and posted as Superintending Engineer/ Dharmapuri Electricity Distribution Circle, vice Thiru N.Palanisamy, Superintending Engineer/Electrical, transferred;(ii)
Thiru N.Palanisamy, Superintending Engineer/Dharmapuri Electricity Distribution Circle, is transferred and posted as Superintending Engineer/Generation Circle/ Kadamparai vice Thiru P.Chinnathambi, Superintending Engineer/Electrical, transferred.

"மின் விழி" குறும்படம் தயாரிப்பு கருா் மின் பகிா்மாண வட்டம்

Aug 28, 2016

List of registers to be maintained at o&m section and also whos to be maintained is specifiedView      Download

Filling up vacancies of Store Custodian -II Grade by Internal Selction Particulars of qualified employees called for

மின்வாரிய ஓப்பந்தஊழியா் மற்றும் தற்காலிக தினகூலி தொழிலாளா்களுக்கு போனஸ் வழங்குவது தொடா்பாக AESU சங்கத்தின் கடிதம்

                                                                              22.8.2016

To

The Chairman cum Managing Director,
TANGEDCO/Chennai-2.

Respected Sir,

                               Sub: Tangedco – Bonus – Payment of Bonus and
                                       Ex-gratia to the Workmen and Ex-gratia to TCL
                                       and Contract Labourers of Tangedco – Under
                                       Payment of Bonus Act 1965 for accounting year
                                       2015-2016 – Regarding.

Aug 27, 2016

AEs/Elecl., and JEs/Elecl.I.Grade and CHD - Suitable for promotion as AEE/Elecl. - Suitability report , DP & Service Particulars - Called

BY E-MAIL
PANEL / IMMEDIATE

TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
ADMINISTRATIVE BRANCH

From

Er. A.V.RAVI, M.E., M.I.E.,
Chief Engineer/Personnel
8th Floor, N.P.K.R.R., Maaligai,
144, Anna Salai, Chennai – 600 002.
To

The Superintending Engineers concerned.

Letter No.08397/156/G.1/G.11/2015-4, dated  27.08.2016.

Sir,
Sub:
TANGEDCO - Estt-Class II Service - AEs/Elecl., and JEs/Elecl.I.Grade and CHD - Suitable for promotion as AEE/Elecl. - Suitability report , DP & Service Particulars - Called for - Reg.