Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Jul 29, 2017

OMBUDSMAN Appeal Petition Sr No 30 To 65 Year 2017

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..


Download Tamil FontSr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
65R.P.No.5 of 2016
M/s K.P. Blue Metal,
No.27A, MBT Road,
Navalpur,
Ranipet – 632 402.
20.7.201721.7.2017
6426 of 2017
ÂU. S. n#Ruh{,
tH¡f¿P®,
b#a§bfh©l« - 621 802,
mçaÿ®-kht£l«. 
19.7.201720.7.2017
6321 of 2017
28 of 2017
29 of 2017
&
34 of 2017
The Divisional Railway Manager,
Divisional Railway  Manager’s Office,
Electrical TRO Branch,
Traction Distribution,
Salem – 636 005.

17.7.201718.7.2017
6220 of 2017
ÂU. M. kâthrf‹,
$ éehafh òq bk£lš°,
éUJef® kht£l«-626 118. 
13.7.201713.7.2017
6113 of 2017
ÂU. R. eluh{,
j/bg u§f fΩl®,
252, br‹åah©lt® nfhéš,
fUk¤j«g£o  
mŠrš 641 659, nfhit.
12.7.201713.7.2017
6011 of 2017
ÂU. M. mŒaU,
j/bg bkh£ila‹,
1C, ikd® njh¥ò,
bj‰F bjU, gH§fh e¤j«,
kJiu  3
11.7.201712.7.2017
5931 of 2017
ÂU. M. Âahfuh#‹,
j/bg. khÁ eha¡f®,
rhiy¥ghisa«,
elªij  - 637 206
4.7.20175.7.2017
58101 of 2016
M/s  Precision Machine and Auto Components Pvt Ltd
131, Industrial Estate,
Perungudi, Chennai – 600 096. 
4.7.20175.7.2017
5716 of 2017
Thirumathi N. Amutha
Pandian Nagar,
Virudhunagar 626 001

28.6.201729.6.2017
5614 of 2017
ÂU. g. ghy»UZz‹,
é.K. r¤Âu«,
ÂUbešntè  627 011.
28.6.201729.6.2017
5599 of 2016
M/s Natesan Housing (P) Ltd.,
Thiruvanaikovil,
Trichy – 620 005

23.6.201727.6.2017
543 of 2017
Thiru R. Devadass,
No.29, (Old No. 41), 3rd Main Road, Raja Annamalaipuram,
Chennai – 600 028.           
23.6.201727.6.2017
538 of 2017
ÂU. P. uhkè§f«,
Fku‹ òq bk£lš°,
mut¡F¿¢Á t£l«,
f%® kht£l«.
20.6.201722.6.2017
524 of 2017
M/s  Anjan Drugs Pvt  Ltd.,
No.117, Nelson Manickam Road,
Aminjikarai, Chennai – 600 029.

12.6.201713.6.2017
5117 of 2017
Thiru R. Venkataraman,
RVR House,
K.K. Nagar,
Chennai – 600 078.   
12.6.201713.6.2017
502 of 2017
Thiru R. Venkataraman,
RVR House,
K.K. Nagar,
Chennai – 600 078.           

02.06.201705.06.2017
4996 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
j/bg uh#nfhghš,
nf.nf. ef®,
br‹id  600 078. 

02.06.201705.06.2017
4822 of 2017
jiyt®,
r‹ir‹ mL¡Fkho
FoæU¥ngh®  &  cçikahs®fŸ mik¥ò,
136, R.T. ef®,
bu£oô®, nry«-636 004

01.06.201702.06.2017
4761 of 2016
ÂU. D. fiy¤bj‹wš,
k.v©.7,
Mnuh¡»ah ef®,
jŠrhñ® 613 005.     
31.5.20172.6.2017
46100 of 2016
Tmty  Meenakshi Ramesh, BA. BL,
Choolaimedu,
Chennai – 600 094.           

26.5.201726.5.2017
4590 of 2016
Thiru. K. Rajkumar,
Banu Nagar,
Pudur, Ambattur,
Chennai – 600 053.

26.5.201726.5.2017
4433 of 2017
ÂU. E. b#a¡Fkh®,
t©oghisa« nuhL,
flÿ® - 607 004.
22.5.201722.5.2017
4388 of 2016
ÂU. g. tŸëa¥g‹,
j/bg gHåa¥g‹,
FŸsKila}® mŠrš,
nk£^® jhY¡fh, nry« kht£l«.

17.5.201722.5.2017
425 of 2017
ÂUkÂ. M®. Rjh,
f/bg ué¢rªÂu‹,
éuh£o F¥g«  nuhL,
éG¥òu« - 605 602.  

16.5.201717.5.2017
4112 of 2017
Thiru. R. Venkataraman,
RVR House, 1, 2 & 3 Thirumalai Street,
Jai Balaji Nagar,
K.K. Nagar, Chennai – 78.
15.5.201716.5.2017
409 of 2017
Thiru. R. Venkataraman,
RVR House, 1, 2 & 3 Thirumalai Street,
Jai Balaji Nagar,
K.K. Nagar, Chennai – 78.

15.5.201716.5.2017
3991 of 2016
Thirumathi Shakila,
No.2/41, Sri Perumal Nagar,
1st Street, Nanmangalam,
Chennai – 600 129.           

10.5.201711.5.2017
3897 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
j/bg uh#nfhghš,
R.V.R. g©iz,
R.V.R. Ïšy«,
nf.nf. ef®, br‹id  600 078. 

9.5.201710.5.2017
3785 of 2016
ÂU. nf. nyhfehj‹,
165, í.v°.o nuhL,
ÂU ef®, kJiu

9.5.201710.5.2017
3695 of 2016
Tmty. Saraswathi Venkataraman,
W/o R. Venkataraman,
Jai Balaji Nagar, K.K. Nagar,
Chennai – 78.

2.5.20173.5.2017
3577 of 2016
ÂUk B. Jthufkhæ,
#yf©lòu« mŠrš,
nk£L® t£l«,
nry« kht£l« 636 501.

27.4.20172.5.2017
3493 of 2016
ÂUkÂ. M.S. R#hjhy£Rä,
fh£gho  632 007,
ntÿ®  kht£l«.

25.4.201726.4.2017
3382  of 2016
Thirumathi L. Rukmani,
W/o C. Lakshmanan,
 Lakshmipuram,
Chennai – 600 009.           

24.4.201725.4.2017
32  94 of 2016
ÂU. R. bt§f£uhk‹,
nf.nf. ef®,
br‹id  600 078. 

20.4.201721.4.2017
31RP No.4 of 2016
ÂU.  P. u§fehj‹,
j/bg gHå¢rhä,
_y}® tê,
jhuhòu« t£l« 638 106.


18.4.201719.4.2017
301 of 2017
M/s Pandian Chemicals Ltd
Chokkikulam, Madurai
13.4.201717.4.2017Post a Comment