Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Dec 1, 2016

OMBUDSMAN Appeal Petition Sr No 68 To 93

தமிழ் எழுத்துக்களை கைபேசியில் காணஇயலாது கணனியில் பாா்கவும்..

Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case
(Click on the Detail to view the order)
Order Date Uploaded on
9343 of 2016
Dr. Elangovan,
No.1-A, Sambasivam Pillai Street,
Ariyalur.
30.11.201630.11.2016
9251 of 2016
Thiru. Jothi,
S/o Perumal,
Maarakkanam Tk,
Villupuram Dist.
23.11.201624.11.2016
9119 of 2016
M/s Kingston Victor,
C/o Stephen & Stephen, 
Indira Nagar, Indira Nagar, Chennai20
23.11.201623.11.2016
9023 of 2016M/s Kingsly,
C/o Stephen & Stephen,Indira Nagar,                                     Chennai - 600 020.       
18.11.201621.11.2016
8922 of 2016
M/s Harish Vasanji,
C/o Stephen & Stephen,
Indira Nagar, Chennai
18.11.201621.11.2016
8821 of 2016
M/s Sharath Vasanji,
C/o Stephen & Stephen,           
Indira Nagar,                           Chennai
18.11.201621.11.2016
8720 of 2016
M/s Sharath Vasanji,
C/o Stephen & Stephen,
Indira Nagar, Chennai
17.11.201621.11.2016
8618 of 2016
M/s Venture Metal Products,
C/o Stephen & Stephen,
Indira Nagar,Chennai -20
17.11.201621.11.2016
8575 of 2016
ÂU. A. gh©oa‹,
j/bg G. MWKf«,
bgçah® ef® bj‰F,
éU¤jh¢ry«
16.11.201618.11.2016
8447 of 2016
M/s Harihar Alloys Private Ltd.,
1/43, Race Course Road,
Kajamalai,
Trichy .
The  Appellant prayed to direct the Respondent to give effect to the reduction of load  and refund the excess amount.16.11.201618.11.2016
8355 of 2016
Thiru. N.B. Sathynarayanan,
Iyyappanthangal,
Chennai 600 056
14.11.201615.11.2016
8260 of 2016
ÂU. K. fªjrhä,
j/bg fhë fΩl®,
1 Éth ÅÂ,
tujuh#òu«, nfhit  641 015.
3.11.20164.11.2016
8137 of 2016
ÂU. mu. VGkiy,
r£lk§fy« »uhk«,
kiwkiy ef®, fhŠÁòu« kht£l«.
31.10.20161.11.2016
8049 of 2016
ÂU. nfh. e«khœth®,
524, y£Räòu«,
nk‰F fhyâ,
nfhéšg£o
31.10.20161.11.2016
7933 of 2016
Thiru. V. Murugan,
Anandam Colony,
7H, V.M. Chatram Road,
Tirunelveli – 627 011.
31.10.20161.11.2016
7831 of 2016
ÂU. Â. bgh‹Drhä,
j/bg bgh. Âahfuh#‹,
ehfš ef®,
©L¡fš  3.
21.10.201625.10.2016
7710 of 2016
M/s G.J. Spinners,
 Sendrayanpalayam,
D.G. Pudur, 
Gobichettipalayam.
19.10.201625.10.2016
7662 of 2016
ÂU. nf. Ïs§nfht‹,
j/bg fU¥igah¥ÃŸis,
ÏyhšFo t£l«,                     ÂU¢Áuh¥gŸë
18.10.201618.10.2016
754  of 2016
M/s K.P. Blue Metal,
No.27A, M.B.T. Road,
Navalpur,
Ranipet
17.10.201618.10.2016
7457 of 2016
ÂU. A. AÕ¥ uAkh‹,
v©.90, Ïuæšnt nuhL,
MLJiw.     
8.10.201613.10.2016
7352 of 2016
ÂU. A.S.C. mU©Fkh®,
j/bg. v°. rªÂunrfu‹,
20/7, Ïuhr¥g Kjèah® ÅÂ,
Midkiy  642 104.           
7.10.201613.10.2016
7241 of 2016
ÂU. P. Fkhurhä,
j/bg bgça j«Ã fΩl®,
My¤Jbfh«ig »uhk«
r¤Âak§fy«.
5.10.20167.10.2016
7167 of 2016ÂU. Fr. b#. #h‹ n#hr¥ bf‹do, mŠrš ef®,          kJiu  18.       30.9.20163.10.2016
7017 of 2016
M/s Orchid Chemicals  & Pharmaceuticals Ltd.,
Nungambakkam,
Chennai – 34.
30.9.20163.10.2016
6942  of 2016
ÂU. N. mdªjrad«, M.A., B.L.,
rkaešÿ® (tê) ,
kJiu kht£l« - 625 402.
28.9.201629.9.2016
6835 of 2016M/s Ayyanar Matriculation Higher Secondary School, 
Veppur & Taluk,
Cuddalore District.
28.9.201629.9.2016
Post a Comment