Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்
நேரடி நியமனம் தொடா்பான தங்கள் சந்தேகங்களை இந்த முகநுால் குழுவில் இணைந்து தெரிவிக்கவும்.
TNEB Recruitment 2015-16 https://www.facebook.com/groups/1662721517343327/

Mar 1, 2016

OMBUDSMAN Appeal Petition No 48,75,78,87,88,89,100,49,58,85,76 of 2015.and 7 of 2016

Download Tamil Font


1376 of 2015
Thiru. M. Srinivasan,
Old Washermanpet,
Chennai  - 600 021.  
29.2.20161.3.2016
127 of 2016
ÂU.  Fkhurhä,
j/bg Átè§f fΩl®,
éG¥òu« kht£l« 604 306.
26.2.201629.2.2016
1185 of 2015
ÂU. j. g‹Ü®bršt«,
j/bg  j§fuhR,
fªj®t nfh£il,
òJ¡nfh£il  kht£l«.

24.2.201625.2.2016
1058  of 2015
Thiru A. Paulraj,
S/o. G. Anthonysamy,
Srimushnam Post,
Cuddalore District.


19.2.201522.2.2016
949 of 2015
ÂU. G.fiy¢bršé,
f/bg.nfhghy»UZz‹,
ghy¡fiu,
ÂU¢Áuh¥gŸë

17.2.201622.2.2016
8100 of 2015
Thiru. S. Rajamanickam,
M-218, Manickampalayam Housing Unit,
Erode – 638 011.

16.2.201617.2.2016
787 of 2015
88 of 2015 &
89 of 2015
M/s Greenweiz Projects Limited,
M/s Tapi Energy Projects Limited,
M/s Mitra Fidelity Limited,
No.26, Gobind Mahal,
86-B, Netaji Subhash Road,
Marine Drive,Mumbai 400 002.
4.2.201610.2.2016
678 of 2015
ÂU. v°. mªnjhâ b#aghš,
13/1, »UZz uh#òu«,
4tJ bjU,
ö¤J¡Fo  628 002.           

3.2.20164.2.2016
575 of 2015
ÂUkÂ. M®. fhªÂkÂ,
f/bg  Ïuhkrhä fΩl®,
jhuhòu« t£l«,
ÂU¥ó® kht£l«.

1.2.20162.2.2016
448 of 2015
ÂU. P. MWKf«,
j/bg. bgçarhä fΩl®,
ÂU. A. fåZfh,
j/bg MWKf«,
fzg mŠrš,
nfha«ò¤ö® 641 006.
28.1.20161.2.2016
Post a Comment