Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Sep 5, 2014

TNEO ORDERS AUGUST - 2014

Download Tamil Font61
40/2014
ÂUkÂ. g¤khtÂa«khŸ
m«khFs« »uhk«
nkšKiwp£lhs® jd¡F brhªjkhd òy v© 97/8 š ÂU. VGkiy v‹gt® bgaçš tH§f¥g£LŸs étrha ä‹ Ïiz¥ò v© 124 I J©o¡f nt©L« v‹W nfhçÍŸsh®.
28-08-2014
02-09-2014
60
21  of   2014
Thiru Athimoolam, Thethoor

The Appellant prayed to call for the records relating to the order in Petition No. 008/2013 – 2014
27-08-2014
28-08-2014
59
42/2014
ÂU. K. gHåntY,
br‹id
nkšKiwp£lhs® tÁ¡F« Ïl« ÂUt©zhkiy njt°jhd¤Â‰Fs brhªjkhdJ v‹W« mš mt®fS¡F ä‹åiz¥ò tH§fnt©L« v‹W« Kiwp£LŸsh®.(Withdraw)
21-08-2014
22-08-2014
58
24 of 2014
M/s. CSIR – Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi

The Appellant prayed to issue appropriate ruling to TANGEDCO to regulate the charges for the Electricity supplied to CSIR
14-08-2014
19-08-2014
57
39 / 2014
ÂUkÂ. Ûdh£Á,
jŠrhñ® kht£l«.
nkšKiwp£lhs® ä‹åiz¥ò tH§f nt©L« v‹W« Kiwæ£LŸsh®.(Withdraw)
13-08-2014
14-08-2014
56
34 / 2014
ÂU. ». kâ
fhë¢ br£oô®
11-08-201413-08-2014
55
28 of 2014
ÂU.D fèa¥ bgUkhŸ,
jŠrhñ® kht£l«
07-08-2014
07-08-2014
54
33 of 2014
ÂU. M. AÕ¥ KfkJ
g©lhuthil
01-08-2014
06-08-2014
53
35 of 2014
ÂU. M®. uhn#ªÂu‹,
(Withdrawal)
30-07-2014
01-08-201
Post a Comment