Join us on Facebook

Please wait.. 10 Seconds Cancel
இந்த செய்திகள் எல்லாம் பல்வேறு மின் இணையதில் இருந்து சேகரிக்கபட்டு இருக்கிறது. நோக்கம், இந்த செய்திகள் எல்லாம் எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். இந்த மின் இணையதில் பிறர் கருத்துகள் இடம் பெற்று காயபடுதுவதாக அல்லது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந்தால் சொல்லிவிடுங்கள் நீக்கி விடலாம். மேலும் இத்தளத்தில் உள்ள தகவல்களுக்கு உண்மை தண்மை கூற இயலாது இத்தகவல் மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் நோக்கில் வெளியிடப்படுகிறது

தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் வாரியம் தொடர்பான தகவல்களை எனது ganeshtnebgobi@gmail.com ஈமெயிலுக்கு அனுப்பினால் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதன்முலம் அனைவரும் பயனடைவர்

Mar 31, 2014

TNEO NEWS MARCH 2014


Sr. NoPetition No.Appeal ByDetails of Case(Click on the Detail to view the order)Order Date Uploaded on
28-03-2014
28-03-2014
25
98 of 2013
ÂU. R. F¥òrhä,
bgu«gÿ® kht£l«
26-03-2014
26-03-2014
24
4  of 2014
Thiru. C. Chinnathambi, Namakkal District
12-03-2014
13-03-2014
23
100 of  2013
Dr. J. Vinil Kumar, Chennai
12-03-2014
13-03-2014
22
9/ 2014
ÂU. M®. FUrhä,
nfha«ò¤ö®
nkšKiwp£lhsç‹ étrha ä‹åiz¥ò nfhU« é©z¥g gÂÎ v©.26/95-96¡F étrha ä‹åiz¥ò tH§f cça c¤juÎ tH§f nt©L« v‹W KiwpL brŒJŸsh®. 
12-03-2014
13-03-2014
21
85 of 2013
M/s. Venkateswara Solvent Extraction Pvt. Ltd.
07-03-2014
11-03-2014
20
87 of 2013
Thiru. D. Rajendran, Villupuram
06-03-2014
07-03-2014
19
13/ 2014
ÂU. v°. Jiurhä,
<nuhL
<nuhL ä‹g»®khd t£l¤Â‹ ä‹ Ef®nth® FiwÔ®¡F« k‹w¤Â‹ 10.1.2014 ehë£l Mizia u¤J brŒJ  mt® brY¤Âa  %.1,88,648/-I ÂU«g bfhL¡f c¤juÎ Ïlnt©L« v‹W KiwpL brŒJŸsh®.
05-03-2014
05-03-2014
18
2/ 2014
ÂU.Ïuh. ntšKUf‹,,
br‹id
j‹Dila kDé‰F k‹w¤Âš ԮΠvJΫ bjçé¡f¥glhjjhš nkšKiwp£lhs®  j‹Dila 8.1.2014 ehë£l kDit ä‹FiwÔ®¥ghsçl« rk®¥Ã¤JŸsh®.
05-03-2014
05-03-2014
17
94/ 2013
ÂU.ek°fhu«, brŠÁ t£l«
nkšKiwp£lhsç‹ jf¥gdh® ÂU. Ïuhk¢rªÂu‹ bgaçš étrha ä‹ Ïiz¥ò nf£L gÂÎ brŒj é©z¥g v©.295 ehŸ 11.2.85 ‰F étrha ä‹ Ïiz¥ig jdJ bgaçš tH§f nt©L« v‹W nf£L¡bfh©LŸsh®.
03-03-2014
04-03-2014
16
84 of 2013
Thiru. A.Pandian, Virudhachalam
28-02-2014
03-03-2014
 

Post a Comment